Geen feed gevonden

Op onder­staande links kunt u de tekst van de preek downloaden.

Vijf maal per jaar wordt in onze gemeente het Heilig Avond­maal gevierd. Die vierin­gen vin­den plaats aan tafel, waar in plaats van enkele grote bek­ers nu kleine bek­ert­jes wor­den gebruikt. Als er ’s avonds Avond­maal gevierd wordt doen we dat ‘in de kring’. Na de inlei­dende woor­den wor­den alle aan­wezi­ge­nu­itgen­odigd om rond de litur­gis­che tafel te komen staan. Daar wordt, nadat we het Onze Vader gebe­den hebben, met elkaar brood en wijn gedeeld. Het is geen bezwaar als u ’s mor­gens al hebt meegevierd om ook s’ avonds weer mee te doen. Jezus heeft gezegd: ‘doe dit tot mijn gedacht­e­nis’. Dat geldt voor alle keren dat de gemeente samenkomt rond de Tafel van de Heer.Het is goed om, wan­neer we brood en wijn aan elkaar doorgeven, elkaar daar­bij ook aan te kijken: weet aan wie je geeft, weet van wie je het ont­van­gen hebt, daar­bij bedenk­end dat de Heer onze Gas­theer is.Gemeen­tele­den die kerk­tele­foon of kerkra­dio hebben, kun­nen op ver­zoek aan de Avond­maalsvier­ing thuis deel­ne­men. De dia­conie heeft daar­voor avond­maals­bek­ers en –bor­den aangeschaft. Op de mor­gen van de vier­ing wor­den brood en wijn thuis bezorgd. De wijk­di­aken kan u nader informeren.In Zorg­cen­trum ‘Wei­de­beek’ wordt vier maal per jaar Avond­maal gevierd onder ver­ant­wo­ordelijkheid van de vier kerken in Wezep (de Vri­jge­maakte kerk doet niet mee). Ook andere gemeente­leden die niet in staat zijn de vier­ing in de kerk mee te maken zijn in ‘Wei­de­beek’ hartelijk welkom. Bewon­ers van de ‘Turfhorst’ wor­den zo mogelijk met een busje opge­haald om aan de vier­ing deel te nemen. De tijd en data wor­den in het med­edelin­gen­blad \\\‘de kruiskerk\\\’ vermeld.

De kerk­di­en­sten wor­den op vaste tij­den gehouden. Zo is er elke zondag­mor­gen om 9.30 uur een ere­di­enst.

Op zondagocht­end tij­dens de dienst is voor ver­schil­lende leefti­j­den iets te doen.

Tij­dens de ocht­end­di­en­sten is er kinderop­pas voor kinderen van 0 tot ongeveer 4 jaar. We van­gen de kinderen op in het Jeugdhonk waar een aan­tal boxen staan en waar genoeg speel­goed en speel­ruimte is voor alle kinderen. U kunt uw kind(eren) tij­dens de col­lecte ophalen zodat ook zij de zegen meekri­j­gen aan het eind van de kerk­di­enst. Indien u dat wenst hoeft u uw kinderen niet op te halen, want de begelei­d­sters zijn tot het eind van de dienst aan­wezig in de oppas.

De kinderen van groep 1 t/​m 8 gaan er tij­dens de preek uit voor hun eigen uit­leg. Tij­dens de KND kri­j­gen de kinderen hun eigen ver­haal te horen en maken ze een werkje. Met Advent en Pasen wordt er een spe­ci­aal project gevolgd. In een spe­ciale ocht­end­di­enst vlak voor de zomer­vakantie wordt afscheid genomen van de kinderen van groep 8.

Er zijn elke maand twee jeugd­di­en­sten. De 1e zondag van de maand in de Pauluskerk en de 3e zondag in de Kruiskerk. De dien­sten begin­nen om 19.00 uur en wor­den georgani­seerd door de geza­men­lijke jeugd­di­en­st­com­missies.

De dien­sten op Bid­dag en Dankdag begin­nen om 19.30 uur. Dit om mensen die verder weg werken ook de gele­gen­heid te geven bij de dienst aan­wezig te zijn.


Het gaat in de kerk van Chris­tus om drie kern­taken: leren, vieren en dienen. Die drie ele­menten komen ook terug in de kerk­di­enst. Daar­bij gaat het in de kerk­di­enst om de ervar­ing van een drievoudige betrokken­heid: betrokken­heid op God, betrokken­heid op elkaar en betrokken­heid op de wereld. In liederen, gebe­den en lezin­gen komen al deze aspecten aan de orde. Zo vormt de kerk­di­enst het hart van ons gemeente-​zijn. Gesterkt, getroost of uitgedaagd mag je de week met de Eeuwige begin­nen.

Voor de kinderen is er spe­ciale aan­dacht in de dienst en vooral ook tij­dens de Kindern­even­di­enst. Het is een goed gebruik dat oud­ers die hun kinderen naar de oppas­di­enst hebben gebracht hen vóór de zegen (na de col­lecte) ophalen. Ook zij ont­van­gen de zegen aan het einde van de dienst!

Tenslotte: trouw­di­en­sten zijn óók ere­di­en­sten. Het ver­di­ent aan­bevel­ing om tijdig met ds. Pieter­jan de Buck con­tact op te nemen als het gaat om het vast­stellen van de trouwdatum!

Intro­duc­tie
In steeds meer kerken is de afgelopen jaren het besef ontstaan dat het goed is om samen — jong en oud — het Avond­maal te vieren. In de Kruiskerk mogen kinderen ook deel­ne­men aan de Maaltijd van de Heer. Inder­tijd is afge­spro­ken dat er regel­matig voor­berei­d­ings­bi­jeenkom­sten zouden wor­den gehouden voor de kinderen.


Ook voor kinderen is het goed om te mogen ervaren dat we met de hele gemeente een vierende gemeen­schap vor­men. Het is niet altijd vanzelf­sprek­end om die ervar­ing te hebben. Er wor­den veel moeil­ijke woor­den gebruikt, de rit­ue­len hebben alle­maal hun eige­naardighe­den en de achter­grond van wat er gebeurt is niet altijd makke­lijk te zien. Voor kinderen bestaat daar­door het gevaar dat het alle­maal wat langs hen heen gaat; als je niet weet wat er gebeurt, kun je ook niet echt mee­vieren.

Ondanks dat kinderen in de Kruiskerk al jaren mogen deel­ne­men aan het Avond­maal, blijkt in de prak­tijk dat er nauwelijks kinderen de Maaltijd mee­vieren. Dit heeft aller­lei oorza­ken. Met het intro­duc­eren van een zestal bijeenkom­sten over het Avond­maal, hopen we dat oud­ers en kinderen met elkaar in gesprek gaan over het Avond­maal. Ds. Pieter­jan de Buck en de Jeug­draad (jeug­dambts­dragers) willen zo graag een nieuwe start maken met Avond­maalscat­e­ch­ese, omdat we vin­den dat het Avond­maal ook voor kinderen een waarde­vol sacra­ment is.

De meth­ode

De lesmeth­ode die we gebruiken heet: ‘Huis van brood en beker’ en het is ontwikkeld door JOP,
de jon­gerenor­gan­isatie van de Protes­tantse kerk in Ned­er­land.

In ‘Huis van brood en beker’ gaat het over de vier­ing van het Avond­maal. Wat gebeurt er nou eigen­lijk pre­cies bij de vier­ing van de Maaltijd? Wat wordt er gezegd? En wat is de beteke­nis er van? De meth­ode biedt mate­ri­alen en werkvor­men om met kinderen over die vra­gen na te denken en er over door te praten. Cen­traal daar­bij staan zes ver­halen uit het Oude en Nieuwe Tes­ta­ment. Het zijn ver­halen die iets laten zien van de bij­belse achter­grond van de vier­ing van het Avond­maal. Wan­neer in de kerk het Avond­maal gevierd wordt, klinken deze thema’s op de achter­grond mee. Vanuit de ver­halen wor­den ver­schil­lende thema’s aan de orde gesteld die een rol spe­len bij de vier­ing van het Avond­maal. Bij de Maaltijd proeven we iets van de weg die God met mensen gaat, we ervaren dat brood en wijn ‘naar meer smaken’.

De zes catechese-​bijeenkomsten vol­gen een vast stramien: na een korte intro­duc­tie volgt de verdieping (vaak in de vorm van een ver­haal) en daarna wor­den ver­w­erk­ingsvor­men aan­gereikt. Gemid­deld zullen de bijeenkom­sten ongeveer 5 kwartier duren.

De avond­maalscat­e­ch­ese is bestemd voor kinderen in de leeftijd van 812 jaar (basiss­chool groepen 58). De kinderen wor­den steeds per­soon­lijk uitgen­odigd. We zijn plan om ca. 2 bijeenkom­sten per jaar te organ­is­eren, zodat na 3 jaar alle onder­w­er­pen zijn behan­deld. De bijeenkom­sten wor­den geleid door ds. De Buck en de jeug­dambts­dragers.

Een tafel vol ver­halen

Dat is de door de jeug­draad gekozen titel voor alle bijeenkom­sten. Wij von­den dit de meest tre­f­fende en pakkende titel, omdat er in de 6 bijeenkom­sten ver­halen wor­den verteld die de ver­schil­lende aspecten van het Avond­maal belichten.

De glob­ale inhoud van de bijeenkom­sten is als volgt:

1. Uit­tocht en bevrijding.

· De uit­tocht uit Egypte (Exo­dus 12);

· Ken­nis­maken met Pesach-​feest;

· Uit­leg over beteke­nis van symbolen.

2. God zorgt voor ons.

· Manna in de woestijn (Exo­dus 16);

· We vieren dat God voor ons zorgt;

· Het ‘Onze Vader’.

3. Delen smaakt naar meer.

· Jezus deelt brood met velen (Mar­cus 6: 3044);

· Als je met elkaar deelt, is er genoeg voor iedereen en houd je zelfs over.

4. Het feest van God.

· De bruiloft in Kana (Johannes 2: 111);

· De vrolijke kant van de Maaltijd.

5. In het spoor van Jezus.

· De laat­ste maaltijd (Mat­teüs 26: 1735);

· We mogen delen in de weg die Jezus ging.

6. Hij is in ons midden.

· De Emmaüs­gangers (Lucas 24: 1335);

· We vieren dat Chris­tus in ons mid­den is.

Mocht u vra­gen hebben, neem dan gerust con­tact op met ds. Pieter­jan de Buck via e-​mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.\">Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. Dit e-​mail adres is beschermd door spam­bots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kun­nen bek­ijken .

Twee keer per maand, de eerste en derde zondag wordt er voor en door jon­geren een jeugd­di­enst geor­gan­iseerd, afwis­se­lend in de Kruiskerk en in de Pauluskerk.
Per jaar wordt gew­erkt met een jaarthema waar­van het thema per dienst wordt afgeleid.

Tij­dens de voor­berei­d­ing wordt nagedacht over dit thema en wor­den de liederen, gedichten, schriftlez­ing en andere zaken bespro­ken en wordt de liturgie opgesteld.

De muziek tij­dens de jeugd­di­en­sten wordt over het alge­meen ver­zorgd door bek­ende gospel­bands als GROW, Praiseman5, Seven, The Ser­vants of Trans­mis­sion, maar ook nieuw tal­ent kri­jgt een kans.

Contactinformatie:

Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken. of Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Social media:
Twit­ter: @JDC-Wezep
Face­book: http://​www​.face​book​.com/​p​a​g​e​s​/​J​D​C​-​W​e​z​e​p​/​135526883232378

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: