Geen feed gevonden

DIAKEN ZIJN — Sinds juni 2013 ben ik diaken. Daar­voor was ik een aan­tal jaren con­tact­per­soon. Ik heb ‘ja’ op het ambt gezegd omdat ik wel wat meer achter de scher­men wilde kijken hoe het kerke­lijk alle­maal wordt geor­gan­iseerd. Plus dat ik voor mijzelf meer betrokken­heid wilde m.b.t. de kerk­gang. Het was wat lauw en meer uit gewoonte. Wat vind ik waarde­vol aan het diaken zijn en het deel­ne­men aan de kerken­raad? Je leert gemeen­tele­den, die net als jij ook deel uit­maken van de kerken­raad, beter ken­nen. Dat kan heel ver­helderend en ver­rassend zijn.

Je maakt deel uit van een wijk­team wat betrokken en ent­hou­si­ast is en de voel­s­pri­eten vormt m.b.t. lief en leed naar de gemeen­tele­den van de wijk. Ook hier leer je elkaar ken­nen en zodoende kom ik altijd met een goed gevoel thuis na de 2 a 3 wijk­teamver­gaderin­gen die er paar jaar wor­den gehouden. De gemeente actief betrokken kri­j­gen op dia­conaal vlak is ook een uitdag­ing bin­nen de Kruiskerkge­meente maar zeker ook interk­erke­lijk. Ik merk dat ik erg warm word van interk­erke­lijke activiteiten en dat gevoel wordt de laat­ste jaren alleen maar meer. Het ver­sterkt mij in mijn geloof om als gemeen­tele­den van ver­schil­lende kerken samen de schoud­ers er onder te zetten. Een mooi voor­beeld is Samen Kerst. Mijn stel­lige over­tuig­ing is dat we elkaar steeds meer nodig hebben en wat zou het mooi zijn als dit niet alleen op een ‘moeten’ gebaseerd is maar ook vanuit je geloof en een inner­lijke behoefte om elkaar te leren ken­nen en te vin­den. Daar­naast is deel­name aan het DPGO (dia­conaal plat­form gemeente Olde­broek) heel waarde­vol. Dit over­leg vindt 4x per jaar plaats met maatschap­pelijke en sociale onder­w­er­pen op de agenda. Het feit dat alle dia­conieën van de kerken bin­nen de gemeente Olde­broek hierin verte­gen­wo­ordigd zijn maakt dat je samen sterker staat, bv. in het over­leg naar de burg­er­lijke gemeente toe. Ook voor het komend jaar wor­den er weer nieuwe mensen gezocht voor de Kerken­raad. Ik hoop dat boven­staande u of jou in beweg­ing kri­jgt om in ieder geval na te willen denken en het liefst ‘ja’ te gaan zeggen op de vraag om er een tijdje de schoud­ers onder te willen zetten. Het is namelijk heel gezond als er rou­latie plaatsvindt in de kerken­raad. Dit zorgt voor een frisse inbreng en kijk op ver­schil­lende zaken. Nu bli­jven de kerken­raad­sle­den m.i. te lang zit­ten omdat er geen opvol­ging is. Juist nu, met een mooi ingerichte kerkzaal en mul­ti­func­tionele ont­moet­ingsruimte, onder­s­te­und door een ent­hou­si­aste dom­i­nee en kerken­raad, hoop ik van harte dat dit gemeen­tele­den van de Kruiskerk in beweg­ing kri­jgt om een steen­tje bij te dra­gen in een func­tie bin­nen de kerken­raad. Ik ga stop­pen als diaken per sep­tem­ber 2020 en zit nu dus in de vaca­turecom­missie, samen met Peter van Grootheest en Anneke Bouma. Graag wil ik in een per­soon­lijk gesprek met u of jou door­praten over het ambt van diaken. Als er een tele­foon­tje van mijn kant komt ver­heug ik me op een posi­tief gesprek met hopelijk een ‘ja’!! Wilma Riet­berg


Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: