Taizé — Dagtekst
  • ZON. 23 feb­ru­ari
    Jezus zegt: Heb je vijan­den lief en bid voor wie jul­lie ver­vol­gen, alleen dan zijn jul­lie werke­lijk kinderen van je Vader in de hemel. (Mt 5:3848)

OPEN DAG HOS­PICE DE REGEN­BOOG ZATER­DAG 12 OKTO­BER 2019 — Op zater­dag 12 okto­ber 2019 hopen we weer een open dag te houden in Hos­pice De Regen­boog. U bent van harte uitgen­odigd om tussen 10.00 en 14.00 uur een kijkje te komen nemen. Ons adres is Pots­gildewegje 3 in Nun­speet. Op zater­dag 12 okto­ber is het de Inter­na­tionale dag van de pal­li­atieve zorg. In heel Ned­er­land zullen hos­pices hun deuren ope­nen voor het publiek.

Ook in Nun­speet willen we graag belang­stel­len­den informeren over ons hos­pice en de pal­li­atieve zorg in het alge­meen. Omdat we uit­er­aard reken­ing willen houden met de gas­ten die in ons hos­pice verbli­jven duurt de open dag niet de hele dag.

Activiteiten: — Tij­dens uw bezoek in het hos­pice laten we zien hoe het er in een hos­pice aan toe­gaat. Om ervoor te zor­gen dat u echt alles kunt zien gaat u in een car­rou­selvorm ver­schil­lende infor­mati­es­ta­tions langs. Zo kri­jgt u behalve een rondlei­d­ing ook toelicht­ing op het werk van de ver­pleegkundi­gen, inzicht in wat we bieden aan kinderen met rouwver­w­erk­ing en kunt u ken­nis­maken met de aan­vul­lende zorg. Een hand­mas­sage is een voor­beeld van aan­vul­lende zorg.

Tij­dens de open dag zijn er ver­schil­lende lekkerni­jen, kaarten en andere pro­ducten te koop. Met de opbrengst daar­van willen we het hos­pice nog meer huiselijkheid en warmte geven. Sticht­ing Vrien­den van Hos­pice De Regen­boog is ook aan­wezig.

Lezin: — Dit jaar kunt u ook een (laag­drem­pelige) lez­ing bij­wo­nen. In deze lez­ing willen we het hebben over dat gesprek dat je moet gaan voeren als je net te horen hebt gekre­gen dat je ern­stig ziek bent. Hoe zou je dat kun­nen aanpakken?


We hopen u te ontmoeten!

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: