Geen feed gevonden

WEEK TEGEN EEN­ZA­AMHEID — ‘Ken je mij’ Meer dan een miljoen Ned­er­lan­ders voelt zich sterk een­zaam. Bij een­za­amheid voe­len mensen het gemis van ver­bon­den­heid met anderen. De samen­lev­ing indi­vid­u­aliseert en mensen zien steeds min­der om naar elkaar, met soms ern­stige gevol­gen. De inwon­ers van Wezep en Hat­te­mer­broek kun­nen er over meep­raten. Er gebeurt nogal wat in ons dorp. Over­last, vernielin­gen, weinig ver­draagza­amheid enz. De oorzaak van dit alles gaat vaak veel dieper en heeft te maken met ‘een­za­amheid’. Niet alleen jon­geren hebben te maken met een­za­amheid. Ook in andere leefti­jd­scat­e­gorieën komt een­za­amheid veel voor.

De wereld van sociale media schetst een ideaal­beeld en mensen spiege­len zichzelf daaraan. We wor­den 24 uur per dag, 7 dagen lang gecon­fron­teerd met een wereld waar we graag onderdeel van uit willen maken, maar niet zijn. Hulpver­len­ing­sor­gan­isaties proberen dit prob­leem op te lossen, maar ook in onze eigen omgev­ing is het niet een­voudig de inwon­ers van Wezep en Hat­te­mer­broek bewust te laten wor­den van de een­zame sit­u­atie waarin mensen leven. Daarom zijn de kerken in Wezep (Dorpskerk, Noorder­licht, Mor­gen­ster, Vre­deskerk, Pauluskerk en Kruiskerk) in actie gekomen. De kerk­muren wer­den opz­i­jgeschoven en de han­den ineenges­la­gen en het pas­toraal plat­form Wezep gevormd. De kerken in Wezep hebben namelijk een enorm bereik en kun­nen de inwon­ers van Wezep en Hat­te­mer­broek meen­e­men in een pro­ces van bewust­word­ing, zodat zij nog meer om gaan zien naar de een­zame mede­mens. Dit alles staat gep­land in de ‘week tegen een­za­amheid’ van 29 sep­tem­ber tot en met 5 okto­ber 2019. Op de zondag vooraf­gaande aan deze week, zullen gemeen­tele­den in elke kerk opgeroepen wor­den meer om te zien naar de een­zame mede­mens. Op zater­dag 5 okto­ber a.s. wordt er op ini­ti­atief van dit plat­form opnieuw een geza­men­lijke activiteit geor­gan­iseerd die begint om 10.00 uur. Nu niet vanuit een kerk maar mid­den in het dorp vanuit de ‘Huiskamer’ op het Mei­doorn­plein. Op deze manier hopen we dat mensen bewust wor­den van de een­zame sit­u­atie waarin mede inwon­ers verk­eren. Wij willen dat een­za­amheid geen issue meer is in Wezep en Hat­te­mer­broek. Wij hopen u op beide momenten te mogen ont­moeten. Namens het Pas­toraal Plat­form Wezep, Johan Jobse

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: