Taizé — Dagtekst
  • vr. 6 decem­ber
    Jakobus schreef: Wie in ver­lei­d­ing komt, moet niet bew­eren: “Die ver­lei­d­ing komt van God.” Want God stelt nie­mand aan ver­lei­d­ing bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in ver­lei­d­ing kan wor­den gebracht. (Jak 1:1215)

KOOP JE STOEL: Eind april gaat de ren­o­vatie dan echt begin­nen. — Gelukkig is er een bud­get waaruit een flink deel bekostigd kan wor­den. Een bud­get dat door trouwe Kruiskerkle­den is nage­laten om te gebruiken. Toch mogen we het niet alleen hier­van verwachten. Ook wij, in deze tijd, moeten ons steen­tje er aan bij­dra­gen. Daarom is er de zondagse deur­col­lecte met bestem­ming ren­o­vatie­fonds en ook gemeen­tele­den thuis, die wellicht niet meer zo vaak een ere­di­enst mee kun­nen vieren, vra­gen we om mee te doen.

U heeft al kun­nen lezen over een ‘open dag’ op 5 okto­ber, waarin aller­lei activiteiten zullen plaatsvin­den en waar­van de opbrengst bestemd is voor ren­o­vatie. Een mooi ini­ti­atief, aange­dra­gen door de werk­groep, is om je eigen kerk­stoel te gaan ‘kopen’. Niet dat u dan een gere­serveerde stoel kri­jgt met een eigen naamkaartje er op, maar als u straks op zo’n stoel zit, hebt u vanzelf toch een ‘thuis-​gevoel’, omdat u hebt bijge­dra­gen aan de bekostig­ing van zo’n stoel. En mocht uw porte­mon­nee het niet toe­laten om het hele bedrag te schenken voor een stoel, u kunt het ook altijd in ter­mi­j­nen of gedeeltes geven. (En u weet: een gift aan de kerk is aftrek­baar voor uw belastin­gaangifte!) We roepen iedereen op naar draagkracht om een ‘eigen stoel’ te kopen en €100,- te storten op reken­ing NL07 RABO 0370 2012 05 onder ver­meld­ing van ‘gift eigen stoel’. (Meer stoe­len mag natu­urlijk ook) In de komende maan­den zal in de hal van de kerk d.m.v. een ‘verkoopther­mome­ter’ het aan­tal stoe­len dat ‘verkocht’ is, wor­den aangeven.

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: