Taizé — Dagtekst
  • do. 23 mei
    Mozes zei tot God: “Stel dat ik tegen de mensen zeg dat de God van hun vooroud­ers mij ges­tu­urd heeft, en ze vra­gen: ‘Wat is de naam van die God?’ Wat moet ik dan zeggen?” Toen antwo­ordde God hem: “Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen hen: Ik zal er zijn heeft mij naar u toe ges­tu­urd.” (Ex 3:115)

Van de predikant — Dag beste lezer, i.v.m. de transitie/​omschakeling naar een andere provider van de Kruiskerk-​mail en de prob­le­men die dat nu nog veroorza­akt houd ik het voor dit num­mer van het kerk­blad kort. zondag 10 maart is de eerste zondag van de 40-​dagentijd richt­ing Pasen. In deze peri­ode wor­den zowel in de kerk als bij de kindern­even­di­enst dezelfde Bij­bel­tek­sten behan­deld. Thema voor de 6 zonda­gen richt­ing het Paas­feest is: Een nieuw begin!

Het zijn de klassieke lezin­gen die in deze peri­ode gelezen wor­den. Voor zondag 10 maart: Lucas 4: 113 ‘Jezus in de woestijn’. Een tekst waar toch nog van alles in te ont­dekken valt! Voor zondag 17 maart: Lucas 9: 2836. Bek­end als ‘De ver­heer­lijk­ing op de berg’. Mozes en Elia ver­schi­j­nen daar aan Jezus en praten met hem. In deze peri­ode richt­ing Pasen stop ik dus even met de ver­halen over de pro­feet Elia (straks komt nog Elisa). Ik vond het fijn om hier zoveel posi­tieve reac­ties op te kri­j­gen. De dien­sten bleken velen te raken. Zoals 17 feb­ru­ari over het thema “Depres­siviteit” Elia die zichzelf (en de inspi­ratie van God) hele­maal kwijt was in de woestijn. En de zondag daarop over het thema: “Weer op weg wor­den geholpen.” Het was ook voor mij een eye­opener om de zeg­gingskracht en actu­aliteit weer te ont­dekken. Ik wil hier graag nog even zeggen dat ik mijn petje af neem (al draag ik geen pet) voor de fan­tastis­che inzet van de lei­d­ing van de kindern­even­di­enst. Tij­dens onze laat­ste geza­men­lijke ver­gader­ing ter voor­berei­d­ing van het project voor de Veer­tigda­gen­tijd en Pasen zag ik dat ze er echt iets moois van willen maken met schit­terende ‘werk­jes’ voor de kinderen! Klasse! Inmid­dels is er een pio­nier­steam gevormd en komen we bin­nenkort bij elkaar o.l.v. onze lan­delijke begelei­der. U hebt er al over kun­nen lezen dat we over een aan­tal maan­den een prachtig kookei­land met alles erop en eraan kri­j­gen in de ont­moet­ingsruimte van de kerk. Daar zal dan de pio­nier­splek KRUIS­PUNT WEZEP ont­moeten rond maal en ver­haal, van start gaan. Ik heb de laat­ste tijd een aan­tal malen hierover over­leg gevo­erd in het Lan­delijk Dien­s­ten­cen­trum in Utrecht. Ze zijn daar erg ingenomen met ons plan. Finan­ciële steun is al zeker, maar mogelijk kri­j­gen we ook nog extra steun, dat zou hele­maal prachtig zijn natu­urlijk! Maar u vraagt zich miss­chien af: ‘Pio­nieren wat houdt dat nu pre­cies in?” Ik zou zeggen: Kom op don­derdag 14 maart om 19.45 uur naar de Pauluskerk. In samen­werk­ing met Vorm­ing & Toerust­ing van Kruiskerk en Pauluskerk heb ik Jan­neke Nijboer uitgen­odigd om ons wijzer te maken over wat pio­nieren als kerk nu inhoudt. Jan­neke was één van de eersten in ons land, die met een nieuw ini­ti­atief van kerk-​zijn begon onder de naam ‘Wind­kracht 3pt0’ in Noord­wijk. Ze houdt voor ons een pre­sen­tatie met als titel ‘Pio­nieren als kerk met de wind in je rug!’ Dat gaat ze ongetwi­jfeld doen op de wijze zoals ik die van haar ken: speels, uitda­gend en cre­atief! Ik zou zeggen: Mis het niet! Kom! En voel de wind in je rug! Op zondag­mid­dag 10 maart organ­iseert V&T ook weer een inspir­erende gospel­work­shop mat André Bijleveld. Lees er elders in dit blad meer over. En een dag eerder op zater­dag kun je mee op de Kerken­toer naar Urk! Lijkt mij ook mooi!

Pro­jec­tkoor voor Goede Vri­jdag ver­valt — Ja, Pasen valt laat dit jaar en ook Goede Vri­jdag is pas op 19 april. Met vakanties wordt dan van te voren soms geen reken­ing gehouden. Er is nu geen lei­d­ing voor de deel­ne­mers. Het Pro­jec­tkoor en daarmee ook het oefe­nen voor Goede Vri­jdag ver­valt. Jam­mer maar het is niet anders. Er is inmid­dels wel een zin­vol en mooi alter­natief gevon­den. Aan de dienst op Goede Vri­jdag zal het fluitensem­ble FEW o.l.v. Annelies Schraa meew­erken. Zij hebben twee jaar gele­den een mooie CD uit­ge­bracht met passiemuziek met als titel PAS­SIO. Delen daar­van zullen ze spe­len, afgewis­seld door tek­sten uit het lij­den­se­van­gelie en bij­passende gedichten. Zo hebben we toch nog een mooi alter­natief gevon­den, mede dankzij onze alerte scriba.

Jon­geren gespreks­groep 1825 jari­gen, Je kunt me nog meer vertellen wordt verzet — Ik was ook een beetje dom geweest door de gespreks­groep van de 1825 jari­gen te plan­nen op zondag­mid­dag 10 maart, gelijk­ti­jdig met de Gospel­work­shop in onze kerk. Ik zoek nog naar een andere datum (dat valt nog niet mee door mijn volle agenda) De deel­ne­mers kri­j­gen daar nog bericht over en let ook op Face-​book, de beamer en dit blad!

Han Wilmink

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: