Taizé — Dagtekst
  • ZON. 24 maart
    De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er aan toe is, ik heb hun jam­merk­lachten over hun onder­drukkers geho­ord, ik weet hoe ze lij­den. Daarom ben ik afgedaald om hen te bevri­j­den. (Ex 3:115)

URGENTE OPROEP: EEN LEGE STOEL MET KERST — Een kwart miljoen mensen teke­nen een peti­tie, 38 hoogler­aren onder­schri­jven een ‘schade­nota’, 134 gemeen­ter­aden nemen een motie aan: steeds sterker klinkt de roep om een ruimhar­tig kinder­par­don. Wij willen als Kruiskerk zicht­baar maken dat we begaan zijn met het lot van de ongeveer 400 kinderen die nog steeds geen kinder­par­don hebben gekregen.

Daarom doen we mee met de actie: Met een lege stoel een kind omar­men. Komende zondag, de vierde zondag van Advent, bli­jft op de voorste rij in de kerk een stoel leeg met daarop kinder­speel­goed: als zicht­baar teken dat op die stoel één van de kinderen had moeten zit­ten die nu niet voor het kinder­par­don in aan­merk­ing komen. We laten vijf plaat­sen leeg, als sym­bool voor de vijf leden van het gezin Tam­razyan, dat op dit moment verbli­jft in kerkasiel in de Bethelka­pel in Den Haag, die sym­bool staan voor de 400 kinderen en hun gezin­nen die het kinder­par­don zouden moeten ont­van­gen.

Infor­matie over de actie op de web­site van INLIA: https://​www​.inlia​.nl/​n​l​/​n​i​e​u​w​s​/​946​/​u​r​g​e​n​t​e​-​o​p​r​o​e​p​-​e​e​n​-​l​e​g​e​-​s​t​o​e​l​-​m​e​t​-​k​e​r​s​t

Infor­matie over de Sticht­ing INLIA: https://​www​.inlia​.nl/​n​l​/​w​i​e​-​z​i​j​n​-​w​e

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: