Geen feed gevonden

ZEND­INGSER­F­GOED­KALEN­DER 2019 - Een mooie kalen­der voor het hele jaar is de Zend­ingser­f­goed­kalen­der, die voor het eerst ver­scheen in 2015. Deze kalen­der is sinds de eerste edi­tie een groot suc­ces en geldt min of meer als de ver­vanger van de vertrouwde Missie Zend­ingskalen­der (MZK), die voor het laatst werd uit­gegeven in 2013. De Zend­ingser­f­goed­kalen­der 2019 wordt gesierd door de authen­tieke, tra­di­tionele schilderkunst van het Indone­sis­che eiland Bali, met als thema: ‘Laat de kinderen tot mij komen’.

De kalen­der 2019 bevat afbeeldin­gen van geschilderde Bij­belver­halen in de Bali­nese wajang of kamasan stijl. Een schilder­stijl die terug­gaat op de tra­di­tionele hof­schilderkunst van het Hin­doeïstis­che Bali­nese rijk, zoals deze zich vanaf de 13e eeuw op dit eiland heeft ontwikkeld. Een minu­tieuze penseel­stijl waar­bij de weer­gave geheel in de Bali­nese con­text wordt weergegeven met ver­wi­jz­ing naar natuur en cul­tuur. De kalen­der geeft een intro­duc­tie in de geschiede­nis van Bali en gaat in op de belan­grijke plek die het Hin­doeïsme op Bali inneemt. Ook de geschiede­nis van de zend­ing en de betrekke­lijk kleine kerk hier wordt belicht. Tot slot wordt stilges­taan bij de ontwik­kel­ing van de schilderkunst op dit mooie eiland, dat veel mensen als vakantiebestem­ming ken­nen. De Zend­ingser­f­goed­kalen­der 2019 is er voor alle kerken en wordt door Kerk in Actie aan­bev­olen. De kalen­der 2019 kost € 9,- per stuk, plus de verzend­kosten. De nieuwe kalen­der dient u zelf te bestellen. Dit kan op de web­site: www​.zend​ingser​f​goed​.nl/​z​e​n​d​i​n​g​s​e​r​f​g​o​e​d​k​a​l​e​n​d​e​r​-​2019. Namens de Com­missie ZWO, Jan Viss­cher – secretaris

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: