Taizé — Dagtekst
  • vr. 5 juni
    Paulus schreef: Houd Jezus Chris­tus in gedachten, die uit de dood is opgewekt. Om hem ben ik zelfs als een mis­dadi­ger gevan­gengezet. (2 Tim 2:813)

GEEF JE OM JE KERK? DAN GEEF JE OOK AAN DE KERK! — Waarom zou je aan Kerk­bal­ans en dus aan onze kerk geven? De Kruiskerk wil een plek zijn waar je tot jezelf kunt komen of waar je juist anderen kunt ont­moeten en waar je een luis­terend oor vindt. In de Kruiskerk komen we bij elkaar voor de zondagse vierin­gen en wor­den we bemoedigd en geïn­spireerd. Hier wordt voor je gebe­den en prak­tis­che steun en hulp gebo­den, of je nu lid bent of niet. De Kruiskerk zijn we SAMEN; een gemeen­schap die om ELKAAR en om ANDEREN geeft. Daarom geven wij aan Kerk­bal­ans!

Van 20 jan­u­ari t/​m 2 feb­ru­ari 2019 wordt de Actie Kerk­bal­ans 2019 gehouden. Het thema van deze actie is ‘Geef voor je kerk’. Net als voor een huishouden is ook voor de kerk een gezonde finan­ciële sit­u­atie belan­grijk. De Kruiskerk kri­jgt geen sub­si­dies en is dus vooral afhanke­lijk van de finan­ciële bij­dra­gen van zijn kerkle­den, van mensen zoals u. Daarom vra­gen we elk jaar aan al onze gemeen­tele­den van 18 jaar en ouder om een bij­drage. Deze bij­drage is vri­jwillig, maar we kun­nen niet zon­der uw bij­drage! De inkom­sten uit de Actie Kerk­bal­ans vor­men de finan­ciële basis voor onze kerk. Mogen we weer op u reke­nen? Want: als je om de kerk geeft, dan geef je ook aan de kerk! Namens het Col­lege van Kerkrent­meesters Jaap Noordzij en Henk Eggink

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: