Taizé — Dagtekst
  • vr. 6 decem­ber
    Jakobus schreef: Wie in ver­lei­d­ing komt, moet niet bew­eren: “Die ver­lei­d­ing komt van God.” Want God stelt nie­mand aan ver­lei­d­ing bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in ver­lei­d­ing kan wor­den gebracht. (Jak 1:1215)

ADVIES VAN DE WERK­GROEP REN­O­VATIE KRUISKERK — De onder­zoeken zijn afgerond, offertes en inlichtin­gen wer­den verkre­gen, exper­tise van buite­naf inge­bracht en na drie keer een over­leg met de klankbor­d­groep van gemeen­tele­den is met hulp van de archi­tect en met de gegevens uit eigen onder­zoek van de werk­groep een overzicht gemaakt van de mogelijkhe­den, keuzes en kosten die dit met zich mee­bren­gen. Door de kerken­raad en de CvK is vast­gesteld dat er een taak­stel­lend bud­get van rond de € 200.000 beschik­baar is.

De werk­groep geeft bepaalde voorkeuren aan met daar­bij de nodige mid­de­len, maar geeft voor som­mige zaken ook alter­natieven met daar­bij de invester­ingskosten. Mod­era­men en kerken­raad hebben het uit­gew­erkte advies van de werk­groep ren­o­vatie kerk ont­van­gen en willen het graag met u delen op woens­da­gavond 26 sep­tem­ber a.s. in de gep­lande gemeen­teav­ond. Wij zijn ent­hou­si­ast over de uitwerk­ing en de mogelijkhe­den.

Om al vast een goed beeld te kri­j­gen geef ik hieron­der in een kort overzicht de voorgestelde ren­o­vaties in kerkzaal, ont­moet­ing­shal en gang. Het advies van de werk­groep:

1. Stoe­len. Voorgesteld wordt de aan­schaf van 300 stoe­len met stof bek­lede zit­ting, 240 voor de kerkzaal en 60 voor de ont­moet­ing­shal. Voor­waarde is dat er een door de brandweer goedgekeurde kop­pel­ing van de stoe­len aan­wezig is.

2. Vloer. Na uit­ge­breid onder­zoek komt de werk­groep tot het advies om een pvc-​vloer aan te schaf­fen. Het alter­natief is een tegelvloer. De pvc-​vloer is gekozen op grond van de kosten en de esthetiek. Als we de hele vloer gaan ver­van­gen, dus inclusief de hal en de gang bij de zalen met een tegelvloer, wor­den de kosten bin­nen het bud­get te hoog.

3. Geluid en beeld. De ren­o­vatie hier­van met een nieuwe beamer, een pro­jecteer­bare wand, extra ver­licht­ing voor het podium, aansluitin­gen voor geluid in het podium etc. is in eerste instantie mogelijk. Uit­brei­d­ing met geluid en beeld naar alle zalen brengt te veel kosten met zich mee bin­nen de huidige begrot­ing. Op grond hier­van meent de ren­o­vatiew­erk­groep dat voor­lopig dit deel van het project moet wor­den opgeschort tot we een goed inzicht hebben op de toegevoegde waarde.

4. Vernieuwing aan het podium en het mobiel maken van preek­stoel en doopvont wordt gead­viseerd. Ele­menten van doopvont en preek­stoel wor­den dan meegenomen in de nieuw te con­strueren mobiele preek­stoel en het mobiel doopvont.

5. Iso­latie van ramen voor appliquéraam en iso­latie­glas in entree­hal is zeer wenselijk. Daar­bij wordt uit­ge­gaan van voorze­tra­men bij de appliquéwand.

6. Ver­licht­ing in de kerkzaal waar­bij er spot­jes bijge­plaatst wor­den (led) en led­ver­licht­ing in de kap. Om de ver­licht­ing dim­baar te maken is een nieuwe instal­latie hier­voor in de meterkast noodza­ke­lijk als ver­vang­ing van de bestaande dimin­stal­latie.

7. Het ren­ov­eren van de keuken met daar­bij het installeren van een kookei­land met toe­be­horen is uit­ge­breid bekeken en getek­end. De voorzienin­gen in de keuken en ook de aan­pass­ing van de bestaande keuken wor­de­non­der de loep genomen.

8. Het wit­maken (keimen) van het schoon­metsel­w­erk aan twee zij­den van de kerkzaal met daar­bij het ver­ven van de achter­wand met reflecterende verf voor pro­jec­tie.

9. In de ont­moet­ing­shal zijn weer zit­jes gepro­jecteerd met nieuwe lage stoe­len.

10.Voor de ver­du­urza­m­ing adviseert de werk­groep om de spouw te isol­eren en de nog niet geï­soleerde ramen te ver­van­gen. (De voorze­tra­men bij het appliquéraam geven een sterke bespar­ing op de energiekosten!)

Met woord en beeld zal de werk­groep u op 26 sep­tem­ber graag inlichten over de voorgestelde adviezen. We hopen dat u mee wilt denken, reac­tie wil geven, zodat de kerken­raad in haar ver­gader­ing van 1 okto­ber tot een welover­wogen besluit kan komen dat gedra­gen wordt door onze kerkge­meen­schap. Uit­er­aard zal niet alles door iedereen op alle onderde­len toege­juicht wor­den. We zijn en bli­jven een plu­ri­forme gemeente, zoals we dat al in de laat­ste 50 jaar hebben ervaren. Maar we willen wel graag er samen voor zor­gen dat de Kruiskerk ook in de komende decen­nia een gebouw zal bli­jven dat zowel voor ere­di­en­sten, in welke vorm ook, goed bruik­baar bli­jft en door een kleinere gemeen­schap betaal­baar bli­jft door de mogelijkhe­den die geschapen zijn om ook op andere manieren inkom­sten te ver­w­er­ven.

Ger­rit Assink, vz kerkenraad

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: