Taizé — Dagtekst
  • vr. 6 decem­ber
    Jakobus schreef: Wie in ver­lei­d­ing komt, moet niet bew­eren: “Die ver­lei­d­ing komt van God.” Want God stelt nie­mand aan ver­lei­d­ing bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in ver­lei­d­ing kan wor­den gebracht. (Jak 1:1215)

HET EIND­VOORS­TEL REN­O­VATIE IS IN ZICHT! - De meeste leden van onze gemeente hebben hun activiteiten de afgelopen weken op een lager pitje gezet en hebben genoten van een welver­di­ende vakantie. De werk­groep ren­o­vatie heeft echter niet stil gezeten, maar heeft stap­pen onder­nomen om te komen tot een eind­voors­tel voor ren­o­vatie. Diverse deskundi­gen zijn ger­aad­pleegd, ervarin­gen zijn opgevraagd bij gebruik­ers, gemeen­tele­den zijn gepolst over hun deskundigheid op een bepaald vakge­bied, onderne­mers en bedri­jven zijn benaderd voor mogelijke offertes en beschik­baarheid voor werkza­amhe­den en afron­dende gesprekken zijn gevo­erd met het archi­tecten­bu­reau Daad.

We verwachten eind augus­tus van de werk­groep een eind­voors­tel voor besprek­ing. Daarom is de klankbor­d­groep opnieuw uitgen­odigd om op 23 augus­tus hun reac­tie te geven, wordt er met de kook­groep van de vri­jda­gavond gecom­mu­niceerd en over­legt de werk­groep over de mogelijkhe­den en noodza­ke­lijkhe­den van een vernieuwde keuken­in­ven­taris en het kookei­land. De plan­ning is dat de kerken­raad op 3 sep­tem­ber het eind­voors­tel ren­o­vatie gaat ont­van­gen voor een eerste ken­nis­mak­ing.

Op woens­da­gavond 22 sep­tem­ber zal de gemeente uitgen­odigd wor­den voor infor­matie en overleg.

De kerken­raad zal mogelijk in haar ver­gader­ing op 1 okto­ber (of in een extra ver­gader­ing op 15 okto­ber) een besluit tot ren­o­vatie overgaan.

Waarom ren­o­vatie ook alweer?

Dan kan ik ver­wi­jzen naar mijn bij­drage in het kerk­blad van 29 maart. Daarin noemde ik de argu­menten tot onder­zoek ren­o­vatie. Nog eens in het kort:
1. De vloer en vlo­erver­warm­ing moeten op korte ter­mijn gerenoveerd/​vervangen worden.

2. Voor duurza­amheid en energiebe­spar­ing zijn de laat­ste jaren de eisen behoor­lijk aangescherpt en om te kun­nen vol­doen aan de huidige eisen, zal daar in geïn­vesteerd moeten worden.

3. Uit ervarin­gen van de vri­jdag kook­groep is gebleken dat onze keuken absoluut niet vol­staat en uit­brei­d­ing en vernieuwing nodig is.

4. De mogelijkheid van een pio­nier­splek kan tegelijk in het ren­o­vatieplan opgenomen wor­den en zowel kerk als pio­nier­splek kun­nen dan gebruik maken van de gemaakte voorzienin­gen.
5. Om onze kerkzaal te kun­nen ver­huren zal deze meer flex­i­bel gemaakt moeten wor­den. Onze lange zware kerk­banken zijn nauwelijks ver­plaats­baar (in ARBO-​termen onver­ant­wo­ord; over het zit­ge­mak zijn de menin­gen ver­schil­lend, maar het gebruik van zo veel kussen­t­jes is veelzeggend! Boven­dien zijn samenkom­sten van min­der dan 100 mensen niet pret­tig op veel lege banken.) Om vol­doende ruimte te verkri­j­gen voor gebruik bij een con­cert of muziekgezelschap, is ver­grot­ing van het podium en het mobiel maken van het doopvont en de preek­stoel gewenst. Het dreigend oplopend finan­ciële tekort in de komende 2050 jaren door het ver­min­derende aan­tal gemeen­tele­den wordt uit de cijfers van de laat­ste jaren duidelijk. De afne­mende inkom­sten voor de kerkz­ijn onon­tkoom­baar. Het huishoud­boekje wordt rood en geeft dan een struc­tureel tekort aan!

We moeten bedenken hoe de Kruiskerk­ers nà ons over 2050 jaar toch aan andere inkom­sten kun­nen komen. Een optie van ver­huur van delen van ons gebouw voor andere doelein­den kan een mogelijkheid zijn. Maar dan moeten we dat gebouw hier­voor wel geschikt maken, flex­i­bel maken. Met stoe­len i.p.v. zware lange kerk­banken, een breder podium met mobiel doopvont, preek­stoel en litur­gis­che tafel, zijn er meer mogelijkhe­den voor gebruik voor meerdere doelein­den. We kunnen/​moeten die maa­trege­len nu nemen. Er is nu nog een vol­doende aan­tal leden en er zijn hier­voor beschik­bare gelden. (Het RCCB heeft al in 2016 aan ons het voors­tel gedaan om d.m.v. ver­huur van zalen meer inkom­sten te verkri­j­gen!) Wij kun­nen er zo voor zor­gen dat ook in de komende 50 jaar de Kruiskerk een gebouw zal zijn dat zowel voor zondagse ere­di­en­sten als voor ander gebruik, een bruik­baar en betaal­baar gebouw wordt. Met een mooi begrip noe­men we dat het ‘flex­i­bel’ maken. Ger­rit Assink, vz kerkenraad

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: