Geen feed gevonden

ONDER­ZOEK INTEN­SIE­VERE SAMEN­WERK­ING KRUISKERK EN PAULUSKERK - Zoals inmid­dels bek­end is de com­missie Samen Thuis actief met de opdracht die zij heeft gekre­gen van beide kerken­raden om onder­zoek te doen naar inten­sie­vere samen­werk­ing tussen beide gemeentes. Dit gaat onder meer gebeuren door mid­del van een enquête, waarin de gemeente wordt gevraagd naar de mogelijkhe­den en mening. Inmid­dels zijn de brieven, de envelop­pen en de vra­gen­li­jst gedrukt. Elk gemeen­telid vanaf 12 jaar en ouder ont­vangt per­soon­lijk een uitn­odig­ing om de vra­gen­li­jst in te vullen.

Vanaf eind augus­tus tot rond start­zondag wordt de enquête (vra­gen­li­jst) ver­spreid. Bin­nen de Pauluskerk gaat deze mee met het kerk­boekje, bij de Kruiskerk via de route van de kerk­bal­ans. Vanaf 24 sep­tem­ber wor­den de inge­vulde vra­gen­li­jsten weer opge­haald of … de vra­gen­li­jst is ook online beschik­baar en we willen u van harte oproepen hier­van gebruik te maken. Dat scheelt u en ook ons (com­missie Samen Thuis) tijd. Mocht u vra­gen hebben, er niet goed uitkomen of ergens tegen aan lopen, dan staan de con­tact­gegevens van de com­missiele­den in de begelei­dende brief. We hopen en gaan uit van een hoge respons. Dat komt de betrouw­baarheid van de uit­slag ten goede. Veel suc­ces met invullen! Com­missie Samen Thuis Deb­o­rah Evink-​Hoogeveen, Wilma Riet­berg Pieter Hardam, Sjo­erd Bouma

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: