Taizé — Dagtekst
  • ma. 22 juli
    Wie uw naam kent, Heer, kan op u vertrouwen, u ver­laat niet wie u zoeken. (Ps 9)

ONS JARIGE ORGEL - We vier­den in feb­ru­ari de 50e ver­jaardag van onze Kruiskerk. Toen de kerk werd ingewijd op 1 feb­ru­ari 1968 was het orgel nog niet klaar. De orgel­bouw­ers gin­gen vanaf dat moment aan de slag met de opbouw van het orgel en de into­natie ervan. In mijn boekje “Een halve eeuw Kruiskerk” beschrijf ik hoe ons orgel tot stand is gekomen en wie de bouw­ers zijn geweest.

Voor de prijs van f 62.000 plaat­sten v.d. Berg & Wendt-​orgelbouw uit Nijmegen/​Zwolle een orgel met 19 stem­men, verdeeld over twee klavieren. Het werd een zoge­heten neo­barok orgel, een orgel dat paste bij die tijd. Het heeft een heldere klank die aan­vanke­lijk wel wat scherp was en daarom later in 2004 door de firma Reil in Heerde wat is afgezwakt, gedempt. Nu, na 50 jaar, is dat orgel nog steeds een prachtig instru­ment dat kwal­i­tatief zich ontzettend goed heeft gehouden. Er zijn in deze 50 jaar geen uit­ge­breide reparaties nodig geweest en dat is wel een unicum voor een orgel. Het orgel werd ‘inge­speeld’ door Piet Zwart, één van de zonen van de bek­ende organ­ist Jan Zwart. Dat was op don­derdag 30 mei 1968. Tot die tijd moesten we ons behelpen met een piano en ook met de muziekv­erenig­ing die de zang begelei­dde. Maar vanaf begin juni klonk ons nieuwe orgel en begelei­dde dat de samen­zang. Bij de in-​gebruik-​name was ik aan­wezig en genoot van de prachtige muziek­stukken die Piet Zwart ons liet horen. De werken van zijn vader zoals “Scheep­ken onder Jezus hoede” maar ook de bew­erk­ing van Ps. 146 klonken bij­zon­der goed op ons nieuwe orgel. Van Feike Asma speelde hij diens bew­erk­ing van “Dank, dankt nu allen God”, een muziek­stuk dat ik ook nogal eens heb laten horen op ons orgel. Naast deze liederen speelde Zwart ook werk van Bach. De voorzit­ter van de Com­missie van Beheer, de heer Geert­sema die het orgel in ‘ont­vangst’ nam zei des­ti­jds: “Vanaf nu kun­nen we met dit instru­ment de lofzang de lofzang laten zijn en kun­nen de organ­is­ten met fluis­terende orgel­stem­men de gemeente begelei­den bij het bid­dend zin­gen”. Dat probeer ik in de vijftig jaar dat ik nu de gemeen­tezang begeleid te doen. De lofzang vorm te geven, de gemeente goed te laten zin­gen, het orgel te laten juichen als daar de reden toe is maar ook bid­dend het orgel te laten horen. Ja, want het is nu in juni 50 jaar gele­den dat ik de organ­is­ten­ploeg van toen kwam ver­sterken. Althuis, Alberts en Schud­de­beurs waren toen de organ­is­ten. Met groot plezier en met ent­hou­si­asme probeer ik de zang vorm te geven om de gemeente iets te laten voe­len van wat zang toevoegt aan het woord dat van de kansel wordt gespro­ken. Hopelijk wordt het mij gegeven dat ik nog een poosje dit kan voortzetten. Het is goed om even stil te staan bij het jarige orgel: 30 mei 1968 was het de dag dat het in gebruik werd genomen. Doeke Post

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: