Taizé — Dagtekst
  • ma. 22 juli
    Wie uw naam kent, Heer, kan op u vertrouwen, u ver­laat niet wie u zoeken. (Ps 9)

REN­O­VATIE KRUISKERK - De voor­berei­din­gen, die de werk­groep “Ren­o­vatie Kruiskerk” uitvo­ert vorderen ges­taag. Onlangs is de klankbor­d­groep weer bijeen geweest. Een twintig­tal mee­denk­ende gemeen­tele­den hoor­den van de archi­tect, Titus Mars van DAAD-​architecten, wat de resul­taten waren van het over­leg dat eerder was gevo­erd met de klankbordgroep.

Met de werk­groep hebben we alle opmerkin­gen ver­w­erkt in een verder plan voor de kerkzaal– en ontmoetingshal­renovatie. In de kerkzaal is het de bedoel­ing om de vloer te ver­van­gen door mogelijk nieuwe tegels, dan wel pvc-​vloerbedekking. Ook grind­vloer is een optie. De banken wor­den ver­van­gen door licht­gek­leurde stoe­len, zo is het voors­tel van de archi­tect en de werk­groep. Ook de vloer zal een lichtere kleur kri­j­gen. Een prachtige 3D-​tekening hangt in de kerken­raad­skamer. Het podium wordt uit­ge­breid en wordt 1 trede hoger. Het meu­bi­lair op het podium wordt mobiel: doopvont en preek­stoel. Het doopvont houdt zijn ‘duiven’ in de pan­e­len en ook de preek­stoel houdt het paneel met het hugenotenkruis. De wan­den van de kerkzaal wor­den wit en de achter­wand wordt glad gemaakt zodat de beam­er­pro­jec­tie beter tot zijn recht komt. De ver­licht­ing wordt aangepast in de zin dat er led­ver­licht­ing wordt aange­bracht in de witte wan­den en er een aan­tal spot­jes in het pla­fond bijkomt. Ook de kap wordt aan­gelicht met led­ver­licht­ing. Het appliquéraam moet wor­den ingepast in een dubbel­glas­raam. Hierover moet nog verder wor­den ges­tudeerd. In de ont­moet­ing­shal zal een uit­brei­d­ing van de keuken wor­den gere­aliseerd. Dit wordt door een twee­tal klankbor­dle­den verder uit­gew­erkt samen met de predikant. Er zal in de ont­moet­ing­shal ook een vaste beam­er­aansluit­ing komen met een scherm. Verder wordt ook hier nog gekeken naar een aan­pass­ing van de ver­licht­ing. Dat geldt ook voor de entree. Ook daar gaan we kri­tisch naar de inricht­ing kijken. Alles nu al besloten? Nee, niets daar­van. Het zijn ideeën en voorstellen van de werk­groep en de archi­tect naar aan­lei­d­ing van de opmerkin­gen van de klankbor­d­groep. We gaan als werk­groep nu verder met het kijken naar de alter­natieven voor de vloer, voor de stoe­len en voor de keuken. Ook gaan we exper­tise vra­gen voor het vernieuwen van ‘geluid en beeld’. En dat doen we met inacht­ne­m­ing van de bud­get­taire beperkin­gen en gren­zen. Eind juni hopen we met een voors­tel te komen dat naar de kerken­raad en de CvK gaat. Pas dan gaat het in de richt­ing van een defin­i­tief plan dat ver­vol­gens aan de gemeente zal wor­den voorgelegd. Tot die tijd is er nog genoeg ruimte om ideeën vanuit de gemeente in te passen. Namens de werk­groep ‘ren­o­vatie’: Jeanette Geert­sema, Claire Hooyer, Doeke Post en Hans Tromp, Doeke Post

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: