Taizé — Dagtekst
  • ma. 22 juli
    Wie uw naam kent, Heer, kan op u vertrouwen, u ver­laat niet wie u zoeken. (Ps 9)

VAN DE COM­MISSIE ZWO - Jaar­lijkse bij­drage voor de ZWO en onder­s­te­un­ing pro­jecten - Eind mei, begin juni bezor­gen wij weer de jaar­lijkse enveloppe met folder en accept­girokaart van de Com­missie ZWO bij u in de brieven­bus. Hier­mee vra­gen wij uw/​jouw (jaar­lijkse) bij­drage over te maken voor zend­ing, evan­ge­lisatie, wereld­di­a­conaat en ontwikkelingssamenwerking.

Via deze aspecten willen we als ZWO namens de Kruiskerk, de Bij­belse bood­schap doorgeven en zicht­baar maken, voor alle mensen dicht­bij en ver weg. De belan­grijk­ste bron van inkom­sten voor de Com­missie ZWO is deze jaar­lijkse finan­ciële bij­drage. Hier­mee ste­unen wij diverse pro­jecten op het gebied van zend­ing, evan­ge­lisatie, wereld­di­a­conaat en ontwik­kel­ingssamen­werk­ing. In de bijges­loten groene folder is een korte beschri­jv­ing weergegeven van de drie pro­jecten die wij dit jaar ste­unen; nl. 1. Onder­wijs voor kinderen in Bogotá, Colom­bia, 2. Opvang en schol­ing van wee­skinderen in Rwanda en 3. De Tamar Cam­pagne in Zuid-​Afrika. De pro­jecten die we finan­cieel ste­unen, zijn in over­leg met Kerk in Actie gekozen. In de folder vindt u meer infor­matie over deze pro­jecten en tevens over de diverse interne en externe activiteiten van de ZWO. Een paar gemeen­tele­den hebben bij ons aangegeven geen accept­giro nodig te hebben, omdat zij met een OPG (overeenkomst peri­odieke gift) werken, waar de bij­drage voor de ZWO al is inbe­grepen. Voor alle overige adressen (wellicht ook met een OPG) is er wel een accept­giro inges­loten. Mogen wij ook in 2018 weer op uw bij­drage voor de ZWO reke­nen? Namens de Com­missie ZWO, Jan Viss­cher — secretaris

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: