Taizé — Dagtekst
  • ma. 22 juli
    Wie uw naam kent, Heer, kan op u vertrouwen, u ver­laat niet wie u zoeken. (Ps 9)

REN­O­VATIE KRUISKERK - Waarom is dat nodig? Is dat wel nodig? Om hierover een beeld te kri­j­gen ga ik terug naar het begin van onze vacante peri­ode nadat ds. de Buck het beroep uit Heeren­veen had aangenomen. Om te komen tot het uit­bren­gen van een beroep op een nieuwe predikant moet elke gemeente een zgn. solv­abiliteitsverk­lar­ing kri­j­gen van het RCBB, het Regionale Col­lege voor Behan­del­ing van Beheer­sza­ken van de PKN.

Om deze verk­lar­ing (goed­keur­ing om een beroep uit te mogen bren­gen) te verkri­j­gen moeten een aan­tal finan­ciële gegevens en inzichten aan­geleverd wor­den van de gemeente. De vereiste gegevens lieten een posi­tief beeld zien op basis waar­van we over kon­den gaan tot een beroep van een volti­jds predikantsplaats. Echter op basis van de meer­jaren­be­grot­ing, die in komende jaren een oplopend exploitati­etekort laat zien, werd een volti­jds predikantsplaats in eerste instantie afger­aden. De finan­ciële reserves van de kerk, ontstaan door schenkin­gen en legaten van oud-​leden in onze gemeente, zijn echter wél ruim toereik­end om nog vele jaren een tekort op te vullen, maar het is helaas niet toeges­taan om deze reserves struc­tureel in te zetten voor een bekostig­ing van een predikantsplaats! (het is dus niet toeges­taan om hieruit een predikant te bekosti­gen). Op advies van het RCCB gaan we wel een deel reserveren om toekom­stige teko­rten aan te kun­nen vullen, maar kan het over­grote deel eventueel gebruikt wor­den voor andere doelein­den (ook hierover eerst toestem­ming van het RCCB!). In over­leg heeft de kerken­raad op advies van het RCBB besloten om een aan­vraag in te dienen voor een­solv­abiliteitsverk­lar­ing voor een predikantsplaats van 0,8FTE, waar­bij er door het RCBB toestem­ming wordt gegeven­voor een tijdelijke werk­ti­j­duit­brei­d­ing van 0,2 FTE voor deduur van 5 jaar. Op 10 novem­ber 2016 is deze solv­abiliteitsverk­lar­ing ont­van­gen (zie uitvo­erige beschri­jv­ing in ons med­edelin­gen­blad num­mer 07, seizoen 20162017).

In de gesprekken met RCBB is o.a. ook het advies gegeven om finan­ciën proberen te kri­j­gen uit andere bron­nen dan VVB en col­lectes, met name het ver­huur van zalen in ons kerkge­bouw zou een goede optie kun­nen zijn, waar­bij een deel van onze reserves voor noodza­ke­lijke aan­pass­ing wel inzetbaar is.

Hierna kwa­men een aan­tal fac­toren op onze weg, die het besluit om een onder­zoek naar mogelijkhe­den voor ver­huur en gebruik van ons gebouw in te stellen ons als kerken­raad ver­plichten om het onder­zoek te starten. Niet onder­zoeken, niets doen is geen optie! Het aan­tal kerk­be­zoek­ers in de laat­ste 30 jaar geeft een con­stante dal­ing aan. Als we dus met de armen over elkaar bli­jven staan, zal er over een 20– tot 30-​tal jaren nog een enkel­ing de dienst bezoeken in een hele grote kerkzaal met heel veel lege banken.

De ren­o­vatie van de vlo­erver­warm­ing en de vloer zelf was al in de meer­jaren­be­grot­ing opgenomen en zou rond 2017 uit­gevo­erd gaan wor­den (het gebouw is 50 jaar jong en niet alle mate­ri­alen gaan onbeperkt lang mee!). De eisen voor duurza­amheid en energiebe­spar­ing zijn de laat­ste jaren behoor­lijk aangescherpt en om te kun­nen vol­doen aan de huidige eisen, zal er geïn­vesteerd moeten wor­den. Al een paar jaar is er op de vri­jda­gavond een kook­ploeg druk geweest, (de eerste jaren weke­lijks, nu tweeweke­lijks) om voor een deel van onze gemeente met soms ook gas­ten, een heer­lijke maaltijd te berei­den voor een kleine prijs, waar­bij ook in de gesprekken onze ver­bon­den­heid wordt ervaren. Helaas is onze keuken hier­voor absoluut niet toereik­end en moest het eten thuis wor­den bereid en daarna naar de kerk gebracht wor­den! Een besluit tot vernieuwing/​aanpassing van de keuken is noodza­ke­lijk. Door het beroep op onze zeer ent­hou­si­aste predikant ds. Han Wilmink, de kook­dom­i­nee van Ned­er­land, kan er een mogelijkheid ontstaan tot het instellen van een pio­nier­splek. Vanuit PKN zal zo’n aan­vrage met ent­hou­si­asme wor­den ont­van­gen en zoals nu mon­del­ing is toegezegd, ook wor­den toegek­end. Hier zijn natu­urlijk wel voor­waar­den aan ver­bon­den. De kerken­raad laat zich in de komende tijd hierover inlichten en beraden. Uit­er­aard moet er een pio­niers­groep zijn die ron­dom Han Wilmink deze pio­nier­splek beheert en uitvo­ert (liefst vanuit bv twee kerken), zal er finan­ciële onder­s­te­un­ing moeten zijn vanuit de PKN voor de komende jaren, en zal de pio­nier­splek ook gere­aliseerd moeten kun­nen wor­den in ons kerkge­bouw. Er zal dus vol­doende kookgele­gen­heid moeten komen, bv een kookei­land. Een pio­nier­splek werkt onder ver­ant­wo­ordelijkheid van een kerk, hierover­moet de kerken­raad van de Kruiskerk uit­er­aard ook nog een besluit nemen. Ook zal er ver­vang­ing moeten gevon­den wor­den als onze predikant gedurende enkele uren per week werkzaam zal zijnin de pioniersplek.

Verdere infor­matie over een pio­nier­splek in de Kruiskerk zult u kun­nen lezen in de komende kerk­bladen. Om onze kerkzaal te kun­nen ver­huren zal deze meer flex­i­bel gemaakt moeten wor­den. Onze lange zware kerk­banken zijn nauwelijks ver­plaats­baar (in ARBO-​termen onver­ant­wo­ord handw­erk; over het zit­ge­mak zijn ver­schil­lende menin­gen) en om vol­doende ruimte te verkri­j­gen voor gebruik bij een con­cert of muziekgezelschap, is ver­grot­ing van het podium en het mobiel maken van het doopvont en de preek­stoel gewenst. Waarom nu? Wat betreft vloer en vlo­erver­warm­ing, energiebe­sparende werkza­amhe­den en ren­o­vatie keuken is nu actie nodig. Wat de financier­ing betreft zijn er de mogelijkhe­den, de gelden uit de legaten zijn beschik­baar. Het is verder wat betreft het aan­tal leden en de bemensing nog maar de vraag of noodza­ke­lijke en zeer gewen­ste zaken uit­gesteld kun­nen wor­den naar de toekomst. Er is nu een werk­groep met zeer capa­bele leden die het onder­zoek gaat lei­den en zij zullen met voorstellen en bijgevoegde offertes komen waar we straks uw mening graag over willen horen, voor­dat besluiten genomen gaan wor­den.

U bent als gemeente in ons kerk­blad steeds geïn­formeerd, hebt de gele­gen­heid gekre­gen om op de gemeen­teav­ond op 20 april 2017 mee te denken en uw mening kun­nen geven over de mogelijkhe­den en de onmo­gelijkhe­den. Ook bent u opgeroepen om zit­ting te nemen in de zgn. klankbor­d­groep om aan te geven wat u wel of niet wilt aan de hand van getoonde schet­sen tij­dens onze jubileumvier­ing. U kunt uw idee en mening trouwens nog steeds deponeren in de bus in de hal van de kerk. Ook in een tweede ronde zullen de leden van klankbor­d­groep die zich aangemeld hebben opnieuw hun mening kun­nen geven over de verder uit­gew­erkte voorstellen van de werk­groep.

Er is altijd een luis­terend oor gebo­den om via mail, tele­foon of per­soon­lijk gesprek, con­tact te hebben met de kerken­raad en u zal ook straks voor­dat enig besluit genomen gaat wor­den door de kerken­raad in een gemeen­te­bi­jeenkomst (mogelijk na een mor­gen­di­enst?) op de hoogte gebracht wor­den van voorstellen en mogelijk voorgenomen besluit(-en) van de kerken­raad, voor­dat uitein­delijk de kerken­raad (inclusief de leden van het CvK) een besluit kan gaan nemen.

Het enige besluit dat tot nu toe is genomen door de kerken­raad is het besluit om een onder­zoek in te laten stellen naar noodza­ke­lijke en gewen­ste ren­o­vatie. En ja, door de vereiste deskundige inbreng hierin zijn er aan dit onder­zoek ook onver­mi­jdelijke kosten verbonden.

Ver­halen over al genomen besluiten en uit­gaven, zijn echt onjuist. Waarom zullen/​kunnen we niet opti­mistisch zijn en opbouwend samen met een ent­hou­si­aste predikant de komende tijd ingaan? We reke­nen niet op won­deren, maar wel dat we zegen kri­j­gen als we daarom vra­gen en ervoor werken.

Voor de komende tijd zal er voor ons als gemeente en voor de kerken­raad veel te bespreken en te besluiten zijn: De mogelijkhe­den van ren­o­vatie, de mogelijkhe­den over samen­werk­ing in Wezep, het opzetten en onder­s­te­un­ing van een pio­nier­splek en het beschri­jven van een nieuw belei­d­splan, zijn onder­w­er­pen voor ons allen waar­bij we elka­ars steun en gebed zeker nodig hebben. Daarin kun­nen we ook tonen een meelevende gemeente te zijn! Ger­rit Assink, voorzit­ter kerkenraad

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: