Taizé — Dagtekst
  • ma. 22 juli
    Wie uw naam kent, Heer, kan op u vertrouwen, u ver­laat niet wie u zoeken. (Ps 9)

GAAN WE PIO­NIEREN VANUIT DE KRUISKERK? - In een aan­tal opeen­vol­gende stukken in ons med­edelin­gen­blad hoop ik de lez­ers iets mee te delen over plan­nen die ontwikkeld wor­den om een pio­nier­splek te begin­nen. Toen ik het beroep naar Wezep vorig jaar mei aan­nam had ik nog geen echt con­crete plan­nen in die richt­ing maar omdat op een won­der­lijke wijze din­gen samen (gaan) vallen is de aan­drang om daad­w­erke­lijk een pio­nier­splek in Wezep te starten enorm toegenomen bij mij!

Inmid­dels is het bin­nen de kerken­raad al aan de orde geweest en ook op de bezin­nings­dag die wij als kerken­raad op 17 feb­ru­ari op de Hezen­berg in Hat­tem had­den. Maar er moet nog veel gebeuren. Inmid­dels heb ik over­leg gehad met ‘Utrecht’, waar het Lan­delijk Dien­s­ten­cen­trum van de PKN is geves­tigd. Zij zien het hele­maal zit­ten! Een pio­nier­splek rond “Maal en Ver­haal” o.l.v. de “kook­dom­i­nee.” Nu denkt u miss­chien “Waar gaat dit over?” Want nog niet iedereen is bek­end met het fenomeen “Pio­nier­splek.” Een Pio­nier­splek is een nieuwe vorm van gemeente-​zijn. Een exper­i­mentele geloof­s­ge­meen­schap gericht op mensen die niet, niet meer of nauwelijks in de kerk komen. We zien het om ons heen (en in ons zelf!) gebeuren: de geijkte manier van kerkz­ijn, door op zondag samen te komen in een ere­di­enst spreekt steeds min­der mensen aan. Blijk­baar sluit de ‘gewone’ kerk­di­enst niet meer aan bij een steeds sneller veran­derende cul­tuur. Voor veel mensen is die drem­pel ook hoog. Een restau­rant of café stap je zo bin­nen, maar een kerk op de zondag­mor­gen? Boven­dien, voor iemand die niet met geloof en kerk vertrouwd is, is een dienst ook een tamelijk onbe­gri­jpelijk gebeuren.

Aansluiten bij de cul­tuur
Overal in het land zijn de laat­ste jaren pio­nier­splekken vanuit de PKN opgericht. Cre­atieve nieuwe gemeen­schap­pen, gedreven door het ver­lan­gen om een gemeen­schap te vor­men waar mensen kun­nen ont­dekken dat God liefde is en nabij komt waar mensen die liefde han­den en voeten geven. Ken­merk­end voor een pio­nier­splek is om aansluit­ing te zoeken bij de wijk/​het dorp/​de stad, bij wat mensen beweegt. Zo zijn er pio­nier­splekken waar mid­den in de stadswoestijn getu­inierd wordt vanuit de gedachte om een soort Groene Lusthof te schep­pen. In Ams­ter­dam West zijn ze een kerk­café begonnen waar een “Bakkie Troost” wordt geschonken en waar onder de titel “Het Visioen” fil­mavon­den wor­den geor­gan­iseerd om zo het gesprek op gang te bren­gen over de grote levensthema’s. In Jor­w­erd (bek­end van het boek Hoe God verd­ween uit Jor­w­erd) keert God weer terug dankzij een Protes­tants Klooster in word­ing! Uit de visienota van de Protes­tantse Kerk in Ned­er­land “De hart­slag van het leven”: “Onze vor­men kun­nen anderen afs­toten. Zon­der dat we het door hebben, sluiten we zo hele groepen mensen in onze samen­lev­ing buiten. We hebben de Geest hard nodig om ons te helpen kerk te zijn voor onze tijdgenoten, voor groepen die verder van onze huidige kerke­lijke cul­tuur af staan. Exper­i­menten met nieuwe vor­men van kerk zijn gewenst.” Kunt u zich daar iets bij voorstellen? Dat er iets moet gebeuren is toch duidelijk? Hoeveel mensen kent u/​ken jij die niets meer hebben met de kerk? Miss­chien lees je dit en denk je: “Ja daar hoor ik zo langza­mer­hand zelf ook bij.” Het is opval­lend wan­neer ik mensen vraag: “Wat heb je of wat heb je niet meer met de kerk?” dat dan iedereen denkt aan de kerk­di­enst op zondag! Nu is de kerk­di­enst iets moois en waarde­vols, ik ga er (bijna) iedere week voor! Maar is de kerk­di­enst hèt enige mid­del om het evan­gelie ter sprake te bren­gen in onze cul­tuur? Hielden de discipe­len van het eerste uur kerk­di­en­sten? Nee, hele­maal niet. In het dagelijkse leven vol­gden ze Jezus na, com­mu­niceer­den ze met elkaar en anderen over de din­gen van God en de mensen. Dat deden ze bijvoor­beeld tij­dens de maaltijd. Daar kom je tot elkaar. Dat is gezel­lig (om dat typ­isch Hol­landse woord maar eens te gebruiken) en tegelijk zin­nig. Je gaat met elkaar in gesprek, over koet­jes en kalf­jes maar ook over din­gen die er echt toe doen in je leven.

Geloof en maaltijd
Het is opval­lend hoe vaak in de bij­bel het gesprek met elkaar en over God, samen­valt met een maaltijd. Dat is ook waarom ik kook­dom­i­nee gewor­den ben. In onze Kruiskerk wordt al een aan­tal jaren samen gegeten op de vri­jda­gen. Koken kan helaas niet, want meer dan een warmhoud­plaatje is er niet. Sinds een jaar bestaan er al plan­nen om daar wat aan te gaan veran­deren. “Toe­val­lig” is de gemeente nu ook een Kook­dom­i­nee rijker. “Toe­val­lig” zijn er con­crete plan­nen om de kerkzaal en de ont­moet­ingsruimte aan te gaan pakken, mul­ti­func­tion­eel te maken met zelfs een kookei­land! Dat gebeurt niet zomaar met een instelling van “we moeten toch wat…” Nee, dat gebeurt vanuit een visie over hoe we als gemeente meer aan kun­nen sluiten bij wat mensen beweegt. Het gebeurt vanuit een ver­lan­gen om nieuwe wegen te zoeken om zo te com­mu­niceren wat ons beweegt als kerk. Bouwen aan een “doe en beleef kerk”, waar mensen actief in mee doen in gesprek met elkaar gaan, samen koken, samen eten, je samen verdiepen in waar het om gaat in het leven. Speelse cre­atieve verbindin­gen leggen tussen de soep van Jakob en Ezau en de manier waarop jij als mens in het leven staat. Op mijn vrije dag, de vri­jdag wil ik er wel eens op uit trekken om ergens in het land, in kerk of parochie een work­shop Bij­bels Culi­nair te geven. Steev­ast een groot suc­ces. “Wat is dit leuk en leerzaam!” “Goh, die zien we nooit in de kerk maar hij/​zij is er nu wel bij.” De web­site “Bij­bels Culi­nair” is al van het inter­net af, omdat ik uit het land zoveel aan­vra­gen kreeg, te veel om te kun­nen hon­or­eren. Ik houd ook graag een vri­jdag als echt vrije dag, zo nu en dan.


Kom in het team!
Het zou toch mooi zijn om al die ervar­ing in dienst te stellen van een pio­nier­splek onder de hoede van onze eigen Kruiskerk? (N.B. Er wordt ook onder­zocht of het geen geza­men­lijk project kan zijn samen met mensen van de Pauluskerk, wat ik graag zou zien.) Ik voel dat als een soort roeping. Belan­grijk is nu om te werken aan visie en draagkracht, daarom zoek ik nu ent­hou­si­astelin­gen voor een pio­nier­steam. Het is een pro­ces, het heeft tijd nodig, het is span­nend en uitda­gend en ja, ook onzeker, maar we gaan die weg niet alleen. Ben jij de man of vrouw die mee wil denken, organ­is­eren, bouwen en geloven? Meldt je dan bij mij aan. Vind je het belan­grijk dat geloof doorgegeven wordt? Zoek je ook inspi­ratie voor jezelf en samen met anderen? Houd je van iets orig­i­neels? Vind je het belan­grijk dat de kerk lef toont? Durf je jouw tal­en­ten in te zetten om mee te bouwen aan een aansprek­ende open manier van gemeente van Chris­tus zijn? Hebben een kerk en een her­berg voor jou veel met elkaar gemeen?

Als je antwo­ord op deze vra­gen “Ja!” is, mail me dan:Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.of Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.
Voor infor­matie: Zoek op inter­net (google) op “PKN Pionieren”

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: