Taizé — Dagtekst
  • ma. 22 juli
    Wie uw naam kent, Heer, kan op u vertrouwen, u ver­laat niet wie u zoeken. (Ps 9)

VERNIEUWING VAN DE KRUISKERK — Met veel ent­hou­si­asme hebben we het 50-​jarig bestaan van ons kerkge­bouw gevierd. In het vorige kerk­blad schreef Zwiertje Nagel­hout hierover een prachtige bij­drage. Het was een ver­slag dat iedereen zou moeten bewaren en bij het 75-​jarig bestaan of miss­chien bij het 100-​jarig jubileum weer tevoorschijn halen. Op ons jubileum­feest van 2 feb­ru­ari heeft Jean­nette Geert­sema aan de gemeente in een diap­re­sen­tatie laten zien hoe we tot een vernieuwing van kerkzaal en ont­moet­ingsruimte zouden kun­nen komen.

De werk­groep ren­o­vatie heeft in de afgelopen maan­den vele kerken bezocht en ken­nisgenomen van mogelijkhe­den om tot een mod­erniser­ing van ons 50-​jarige kerkge­bouw te komen. Ook heeft zij een keuze gemaakt uit een dri­etal archi­tecten om dit pro­ces vorm te geven. Titus Mars van DAAD-​architecten uit Beilen werd uit­gekozen om verder vorm te geven aan de ideeën die bij kerken­raad, CvK en ren­o­vatiew­erk­groep leven. Om hierover verder te gaan denken werd een inschri­jfli­jst voor ‘mee­denkers’ gere­aliseerd. Meer dan twintig gemeen­tele­den gaven de wens te ken­nen mee te willen doen en een klankbor­groep te willen vor­men. Het uit­gangspunt van de vernieuwing is dat we met het veran­deren van het interieur een nieuwe schwung willen geven aan ons kerk-​zijn. Groeien naar een open kerk, een kerk waarin mensen van buiten wor­den uitgen­odigd door mid­del van bijvoor­beeld geza­men­lijke maalti­j­den met daar­bij een gesprek. Op don­derdag 8 maart kwam de klankbor­d­groep bijeen om met de archi­tect weer een stap verder te komen. Titus Mars had 3D-dia’s gemaakt die een goed inzicht geven in de mogelijkhe­den om de kerkzaal en de ont­moet­ing­shal te gaan vernieuwen. Er wer­den beelden getoond waarin de kerkzaal een totale gedaan­tev­er­wis­sel­ing onder­gaat. De banken zijn in dat con­cept ver­van­gen door stoe­len die cirkelvormig staan opgesteld. Het podium is ver­g­root en de preek­stoel, het doopvont en de tafel zijn mobiel gemaakt. De wan­den van schoon­metsel­w­erk zijn wit gemaakt en de ver­licht­ing heeft een mod­ernere uit­stral­ing gekre­gen. De archi­tect toonde ver­schil­lende mogelijkhe­den, waar­bij ook vernieuwing van de vloer aan de orde kwam. De beelden van de vernieuwde ont­moet­ing­shal gaven ook daar een gedaan­teveran­der­ing te zien. De keuken wordt in dat con­cept uit­ge­breid met een kookei­land dat als uit­giftepunt voor koffie wordt gebruikt, als punt voor het maken van maalti­j­den en als een soort bar waaraan men geza­men­lijk kan zit­ten. Opval­lend in dat beeld is ook het aan­bren­gen van lichtkoe­pels in de ont­moet­ing­shal aan de kant van de kerkzaal. Ook dat geeft een totaal ander beeld van de ont­moet­ing­shal. Naast deze vor­mveran­der­ing zal er ook aan­dacht wor­den gegeven aan het duurza­mer maken van het gebouw. Er zal wor­den gekeken naar een betere iso­latie, van zowel de vloer, het pla­fond als de ramen. Uit­drukke­lijk zal het glas-​appliquéraam in de huidige vorm bli­jven bestaan. Een mogelijkheid is om dat in ther­mopane te gaan vat­ten. Op de klankbordgroep-​avond zijn door de ‘mee­denkers’ vele opmerkin­gen en aan­vullin­gen gemaakt die de archi­tect heeft meegenomen om bij zijn verdere uitwerk­ing te gebruiken. De opdracht aan de archi­tect is om in de komende weken een meer uit­gew­erkt plan te maken. Dat plan wordt bespro­ken met de werk­groep ren­o­vatie en uit de mogelijkhe­den wordt daarna in een over­leg met kerken­raad en CvK een nader defin­i­tief plan gemaakt dat aan de gemeente zal wor­den voorgelegd. In de komende weken kan ieder gemeen­telid nog sug­gesties geven. In de hal van de kerk staat een ideeën­busje waarin de sug­gesties kun­nen wor­den gede­poneerd. Het 50-​jarig jubileum moeten we aan­gri­jpen om naar de toekomst van ons kerk-​zijn te kijken, naar nieuwe ideeën, naar een mul­ti­func­tionele invulling van de ruimtes in ons kerkge­bouw. Dat vergt een frisse aan­pak die uitn­odi­gend is voor zowel de gemeen­tele­den als mensen buiten onze gemeente. Maar ook proberen we het aantrekke­lijk te maken voor andere doelein­den dan alleen de zondagse ere­di­enst. Namens de werk­groep ren­o­vatie, Jean­net Geert­sema, Claire Hooyer, Hans Tromp, Cor Vesters, Doeke Post

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: