Taizé — Dagtekst
  • ma. 22 juli
    Wie uw naam kent, Heer, kan op u vertrouwen, u ver­laat niet wie u zoeken. (Ps 9)

KRUISKERK 50 JAAR.. — Al pra­tende op de woens­dag­mor­gen tij­dens de inloop koffieocht­end in de kerk over het jubileum­feest en de feestelijke ere­di­enst, kwa­men er veel reac­ties. Wel heel veel waren het­zelfde, maar het waren zeer posi­tieve reac­ties. Zo had men het ervaren. Een aan­tal reac­ties in willekeurige vol­go­rde: Prima organ­isatie, overal aan gedacht, het ver­hoogt de saamhorigheid. Genoten van de con­fer­encier, humor en diep­gang, bijzonder!

Hoe hij de ver­halen bracht en vertelde, je beleefde het mee. Erg mooi ook in com­bi­natie met de accordeon­iste. Prachtige plan­nen voor kerkzaal, ont­moet­ing­shal en keuken. Prachtige pre­sen­tatie, goed dat je van het gebeuren op de hoogte bent en mag mee­denken. Het boek van Doeke Post is een prachtig naslag­w­erk en staat nu in de boekenkast. Mooi dat Cor­nelis en Egbert het eerste boekje kre­gen uit­gereikt. Ook het ver­haal van Egbert was bij­zon­der, over mensen van vroeger en nu. Ik heb het boekje dan ook gelijk uit­gelezen. Ook thuis luis­ter­den mensen mee, ze hebben ervan genoten. Mooi dat het zo via kerkra­dio en inter­net kan. Arjan en Edith met trompet, Doeke op het orgel en Claire op piano, zij ver­hoog­den ook de feestvreugde met hun prachtige klanken! Prachtige liederen o.a. psalm 25 en psalm 65! Het bin­nenkomen van de kerken­raad onder bazuingeschal was ontroerend, een brok in de keel, de kaars aan, Licht in de kerk! Alle mensen klein en groot! Het kinder­lied! De tuin prachtig! De dienst was ontroerend en prachtig!

Zoveel moois op de vri­jdag en zondag en ook zoveel mensen van overal, mensen van nu en ook velen van ‘vroeger’. Met alle goede herin­ner­in­gen die de boven­toon voer­den! De Doe-​groep, met hun prachtige cre­aties en bloe­men. Fan­tastisch! Het heer­lijke lekkers bij de koffie en thee en de over­heer­lijke hap­jes onder het genot van een glaasje fris of wijn, daar hebben we van genoten! Fijn dat er zoveel mensen hebben meege­holpen dit tot een mooi feest te maken, je voelt dan weer de warmte. Fijn dat iedereen hier­bij mag horen. Zove­len die hebben meege­holpen, maar niet bij name en ‘werken’ genoemd zijn, alle­maal de hartelijke com­pli­menten! Het was een mooi feest, dankbaar om op terug te kijken. Mensen die we lang niet zagen, ook daar wer­den we blij van, blij dat we erbij kon­den zijn! Met in onze gedachten en gebe­den de mensen die er niet waren of niet meer zijn, de mensen van voorbij……

Eén van de liederen die ons ontroerde:

1.De vreugde voert ons naar dit huis

waar ’t woord aan ons geschiedt.

God roept Zijn naam over ons uit

en wekt in ons het lied.

2.Dit huis van hout en steen, dat lang

de stor­men heeft doorstaan,

waar nog de wolk gebe­den hangt

van wie zijn voorgegaan,

3.Dit huis, dat alle sporen draagt

van wie maar mensen zijn,

de pijler die het alles schraagt,

wilt Gij die voor ons zijn?

4.Zal dit een huis, een plaats zijn waar

de hemel open gaat,

waar Gij ons met Uw eng’len troost,

waar Gij U vin­den laat?

En zoals ds. Han Wilmink, de com­pli­menten gelden zeker ook voor hem, aan gaf voor deze dienst en dit geldt natu­urlijk voor alle dien­sten en activiteiten:

Voel je thuis, voel je welkom…

Dankbaar zijn we!

Looft God, looft Hem overal.
Looft de Kon­ing van ’t hee­lal
om zijn won­der­bare macht,
om de heer­lijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,

Die Hij tri­om­fer­end doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, ver­heer­lijkt Hem!

Citer, cim­bel, tamboerijn,

laat uw maat de maat­slag zijn

van Gods ongeme­ten wezen,

opdat zinge al wat leeft,

juiche al wat adem heeft

tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Zwiertje Nagel­hout

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: