Taizé — Dagtekst
  • ma. 22 juli
    Wie uw naam kent, Heer, kan op u vertrouwen, u ver­laat niet wie u zoeken. (Ps 9)

VISIE OP ONZE TOEKOMST? — In het week­end van 50 jaar jubileum Kruiskerk, had de griep mij te pakken. Gelukkig heb ik wel kun­nen doen wat ik moest doen. Bedankt mensen voor alle inzet en sup­port! Het was een prachtige feestavond en een feestelijke dienst! In de nabije toekomst moeten belan­grijke stap­pen gezet wor­den, zoals de ren­o­vatie van Kerk en ont­moet­ingszaal. Op vri­jda­gavond 2 feb­ru­ari wer­den al schet­sen gep­re­sen­teerd hoe het zou kun­nen wor­den. Ook in lokale media, huis aan huis bladen e.d. werd er al een klein boekje over open gedaan.

De uitwerk­ing van die plan­nen kan niet los wor­den gezien van een duidelijke visie op onze gemeente. Daar wordt werk van gemaakt! Ik oriën­teer mij op de mogelijkheid om een Pio­nier­splek van onze Kruiskerk te maken. We zouden onze tal­en­ten meer kun­nen bun­de­len om van onze kerk meer een “doe en beleefk­erk” te maken, juist ook door de week. Bijvoor­beeld een soort ‘her­berg’ waar mensen welkom zijn voor ‘maal en ver­haal.’ De Kruiskerk als kruis­punt, waar mensen elkaar ont­moeten. De Kerken­raad gaat op 17 feb­ru­ari hierover een Visiedag met elkaar houden in Hat­tem. Denk daar­bij aan vra­gen als: Wie zijn wij als Kruiskerkge­meente en wat willen we zijn? Wat is onze droom en wat willen we beteke­nen voor ons dorp? Wat zien we als onze missie? Wat is ons gezicht als kerk in de samen­lev­ing? Merken ze van ons dat we er zijn? Ds. Han Wilmink

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: