Taizé — Dagtekst
  • ma. 22 juli
    Wie uw naam kent, Heer, kan op u vertrouwen, u ver­laat niet wie u zoeken. (Ps 9)

SAMEN­WERK­ING PAULUSKERK EN KRUISKERK - Al jaren is er op diverse gebieden een samen­werk­ing tussen Kruiskerk en Pauluskerk. Zo hebben we o.a. geza­men­lijke ker­st­nacht­di­en­sten; is al het jeugdw­erk geza­men­lijk; houden we geza­men­lijke jeugd­di­en­sten; is er een geza­men­lijke cat­e­ch­ese voor jon­geren; wordt er een geza­men­lijke avond­maalscat­e­ch­ese aange­bo­den; is er een geza­men­lijke Vorm­ing & Toerust­ing; de Dia­conie en de ZWO van beide kerken proberen ook steeds meer geza­men­lijk zich te pre­sen­teren en hun activiteiten te koppelen,

bv in de lij­den­stijd. (in het DPGO en het Plat­form voor pas­toraat werken alle protes­tantse kerken samen, alleen Her­steld Ver­band is hierin uiterst terughoudend); vindt er jaar­lijkse kansel­ruil plaats tussen de predikan­ten; zijn er jaar­lijks twee geza­men­lijke ver­gaderin­gen van de mod­eram­ina van beide kerken. Op de laat­ste samenkomst is n.a.v. het prob­leem van de preekvoorzien­ing op Bid­dag in de Pauluskerk besloten, om dit jaar de bid­da­gavond­di­enst samen te houden in de Kruiskerk. Er aan gekop­peld het besluit om dan ook dit jaar de dankdag­di­enst te gaan houden in een geza­men­lijke dienst in de Pauluskerk. Daarna wordt gekeken hoe de verdel­ing verder vorm wordt gegeven. Beide kerken­raden hebben hier­mee ingestemd en zijn blij dat we elkaar tege­moet kun­nen komen en nauwer met elkaar kun­nen samen­werken. Ook is het besluit genomen om een kleine werk­groep in te stellen van twee leden uit beide kerken om mogelijkhe­den voor verdere inten­sie­vere samen­werk­ing te onder­zoeken. Twee kerken­raad­sle­den en twee gemeen­tele­den gaan deze taak op zich nemen. U leest er later meer over. Ger­rit Assink, vz kerkenraad

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: