Taizé — Dagtekst
  • ma. 22 juli
    Wie uw naam kent, Heer, kan op u vertrouwen, u ver­laat niet wie u zoeken. (Ps 9)

KOFFIEDRINKEN OP ZONDA­GEN - De Kruiskerk is een gemeen­schap die let­ter­lijk dri­jft op vri­jwilligers. Er is maar één betaalde kracht, nl. de predikant. Vol­doende vri­jwilligers vin­den voor alle taken, is soms lastig. Om de vri­jwilligers niet te overvra­gen, kun­nen we niet altijd alle goede ideeën uitvo­eren die er in de gemeente leven. Zo’n idee werd mij tij­dens de zomer­pe­ri­ode voorgelegd: “Waarom drinken wij niet elke zondag koffie?”

en “Juist in de zomer­vakantie draag je uit een gastvrije gemeen­schap te zijn, door elke zondag koffie te drinken!” Het koffiedrinken op zonda­gen na de dienst voorziet duidelijk in de behoefte die gemeen­tele­den hebben om elkaar te ont­moeten. Het is, net als koffiedrinken op de woens­dag­mor­gen, een activiteit die verbindt en die mogelijk wordt gemaakt door de inzet van vele vri­jwilligers uit onze gemeente. Al jaren is het gebruike­lijk dat er elke 1e en 3e zondag van de maand en bij bij­zon­dere gele­gen­heden na de dienst koffiedrinken is. Echter, tij­dens de zomer­pe­ri­ode is het (ook al jaren) gebruike­lijk dat er geen koffiedrinken is. In de zomer­pe­ri­ode is het nu een­maal lastiger om vol­doende vri­jwilligers bereid te vin­den om koffie te schenken. Nu is het zo geregeld dat op de 1e zondag van de maand en na bij­zon­dere dien­sten de dien­st­doende koster koffie schenkt. Op de 3e zondag van de maand ver­zor­gen de wijk­teams dat bij toer­beurt. Deze regeling werkt al geruime tijd naar ieders tevre­den­heid. Zoals in de kerke­lijke ver­gader­struc­turen gebruike­lijk is, zijn de ideeën over het koffiedrinken eerst bespro­ken in het mod­era­men en ver­vol­gens in de kerken­raadsver­gader­ing van 11 sep­tem­ber jl. Het mod­era­men en de kerken­raad vin­den het een goed idee om elke zondag koffie te schenken, maar dan moet er wel aan een aan­tal rand­voor­waar­den wor­den voldaan, nl.: Er melden zich vol­doende vri­jwilligers aan die bij toer­beurt op de 2e, 4e en eventueel 5e zondag van de maand koffie willen schenken. De vri­jwilligers ver­zor­gen het gehele tra­ject: koffiezetten; kop­jes, schotelt­jes, melk, suiker, koek­jes, etc. klaarzetten; koffie schenken, af– en opruimen, de vaat­wasser in– en uit­pakken; het inroost­eren van de vri­jwilligers. Dit alles moet in goed over­leg met onze koster/​coördinator Tim­one Beute (en de overige kosters) gebeuren, zodat zij niet “Als dank voor ‘t aan­ge­naam ver­pozen, bli­jft zit­ten met de schillen en de dozen”. U/​jij bent nu, als meelevend gemeen­telid, aan zet. Wie meldt zich aan als vri­jwilliger voor koffi­eschenken? Ik zie uw aan­meld­ing graag tege­moet via e-​mail, tele­foon, What­sApp, SMS of per­soon­lijk! Als zich vol­doende vri­jwilligers hebben aangemeld, neemt het CvK een besluit over het ver­volg en de eventuele invo­er­ing. Namens het Col­lege van Kerkrent­meesters, Theo van Unen, voorzit­ter 0610664171 Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: