Taizé — Dagtekst
  • ZON. 17 feb­ru­ari
    Jezus richtte zijn blik op zijn leer­lin­gen en zei: Gelukkig jul­lie die arm zijn, want van jul­lie is het koninkrijk van God. (Lc 6:2023)

REN­O­VATIE BERICHT: “IT GIET OAN”. — Nee, geen Elf­st­e­den­tocht, maar toch, om in medis­che ter­men te spreken, nog een zware bevalling staat ons te wachten: de uitvo­er­ing van de ren­o­vatie. Met een zucht van ver­licht­ing hebben we als ren­o­vatiew­erk­groep de voor­berei­d­ings­fase afges­loten. Alle afspraken met de uitvo­erders van de ver­schil­lende onderde­len zijn gemaakt. Hans Tromp heeft als een pro­fes­sionele werkvoor­berei­der, die in de bouw altijd aan­wezig is, een sysi­phusar­beid ver­richt. Hij speci­ficeerde voor elke uitvo­erder van het werk exact wat er moet wor­den gedaan.

Hij heeft een werkschema gemaakt waarop voor iedereen duidelijk is wan­neer hij wat moet doen. Als werk­groep hebben we dat uit­ge­breid bespro­ken en geac­cordeerd. De werk­groep heeft ook met hulp van archi­tect en gemeen­tele­den keuzes gemaakt voor de aan te schaf­fen stoe­len, de vlo­erbe­dekking, de stoe­len en tafels in de ont­moet­ing­shal, de keuzes in de keuken van de appa­ratuur en ook de inricht­ing van de entree­hal waar Carla en Paul van ’t Ende hun cre­ativiteit hebben inge­bracht. Met de uitvo­erders van de werkza­amhe­den is afge­spro­ken dat we begin­nen op 23 april. ’s Ocht­ends om 8 uur staat orgel­maker Reil voor de deur om ons orgel in te pakken. Dan gaat Her­man Eib­rink aan de slag met het podium en de attributen die op het podium komen te staan: de preek­stoel, het doopvont en de col­lecteza­kken. Hij zal in een wat later sta­dium zich wer­pen op de con­struc­tie van de keuken en het kookei­land. “Komt alle­maal goed”, zo merkte hij op als wij ernaar vroe­gen. Dat wekt vertrouwen. De schilder Mendel uit Olde­broek begint ook al snel met het wit­ten van de muren. De achter­wand in de kerkzaal zal door de stukadoor wor­den gladgestreken en door Mendel wor­den gewit. De ver­vang­ing van het glas door ther­mopane, waar nodig, en ook het plaat­sen van voorze­tra­men bij ons kunst­werkraam zal ook al in de eerste weken ter hand wor­den genomen. Instal­la­teur van Diepen gaat ook in die eerste weken al aan de gang om de ver­licht­ing aan te pakken en de voorzienin­gen in de keuken aan te leggen. Ook in de entree­hal zal hij het bij de voordeur wat lichter gaan maken. De aan­pak van de vloer zal in een wat later sta­dium wor­den gere­aliseerd. Het gaat dan om het ver­wi­jderen van de tegels. Die zullen, zo het nu staat, in con­tain­ers van Van Wer­ven wor­den gede­poneerd en afgevo­erd, mits we nog een oploss­ing vin­den om de intacte tegels van het puin te schei­den en die te verkopen. Na de ver­wi­jder­ing van de tegels wordt de vloer geë­galiseerd en kan woning­in­richter Veld­kamp de PVC-​vloer aan­leggen. De afbouw kan daarna plaatsvin­den in de zin dat dan de keuken en het kookei­land wor­den aangepakt. Van belang is dat de kerk zo snel mogelijk na die 23e april wordt leegge­maakt: de banken eruit, om ruimte te maken voor de werk­ers. Ja, voor die banken moet nog wel een oploss­ing komen. Verkopen? Maar hoe en aan wie? Kom met sug­gesties. En er zijn natu­urlijk nog vele andere zaken waar­bij hulp vanuit de gemeente erg gewenst is. Er is al een aan­tal mensen dat zich heeft aangemeld, maar we kun­nen vast nog wel wat meer man– en vrouwkracht gebruiken. Laat de ren­o­vatiew­erk­groep er niet alleen voor opdraaien! Meld je aan. Er is veel werk verzet, maar het is ons gelukt om alle voor­berei­din­gen nu rond te hebben. In de uitvo­er­ings­fase zullen we vast nog zaken tegenkomen die om een oploss­ing vra­gen, maar ook die zullen we wel weer gaan aan­pakken. We hopen in de tweede week van juni alles voor elkaar te kri­j­gen en kun­nen dan vanaf 16 juni in een hernieuwde kerk, met een nieuwe frisse uit­stral­ing onze weke­lijkse vierin­gen te houden. Maar ook het doel om de kerk mul­ti­func­tion­eel te maken zal dan zijn gere­aliseerd. En natu­urlijk zien we ook uit naar het pio­nier­spro­ject dat door onze predikant ent­hou­si­ast wordt opgepakt. Namens de werk­groep, Hans Tromp, Jeanette Geert­sema, Claire Hooi­jer, Doeke Post

Geen afbeeldingenGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: