Taizé — Dagtekst
  • ZON. 17 feb­ru­ari
    Jezus richtte zijn blik op zijn leer­lin­gen en zei: Gelukkig jul­lie die arm zijn, want van jul­lie is het koninkrijk van God. (Lc 6:2023)

Dag geachte lezer! — Zondag 10 feb­ru­aribelooft een feestelijke dienst te wor­den. Er wordt namelijk gedoopt in deze dienst Iets om naar uit te zien. Mar­cel en Janiek van de Poll-​Beute (Aza­leas­traat 21) zullen dan hun prachtige dochter Lorijn (geb. 16 nov 2018) laten dopen. Ik vind het belan­grijk dat de doopoud­ers ook inspraak hebben in de dienst. Een aan­tal liederen zijn door hen uit­ge­zocht. Ik was weer begonnen met de serie preken over de pro­feet Elia, maar daar wijk ik voor deze zondag even van af (wat ik doe bli­jft nog even geheim).

De tekst over de pro­feet die voor deze zondag op mijn rooster stond was niet echt vrolijk en passend bij de doop te noe­men. Die doen we dus maar een week later op zondag 17 feb­ru­ari. Die tekst op zondag 17 feb­ru­ari is wel heel actueel. Ik zie net op het jour­naal dat meer dan 1 miljoen(!) mensen in Ned­er­land een vorm van een burn-​out hebben of daar grote kans op maken. Het zou onder meer te maken hebben met span­nin­gen op het werk. De tekst voor zondag 17 feb­ru­ari wordt dan I Konin­gen 19: 18. Nota bene de zo gelovige vertrouwel­ing van God kermt uit: “Het is genoeg nu, JHWH (HEER), neem mijn leven..” De grote Elia suï­ci­daal? Deze tekst, werke­lijk weer een parel van Hebreeuwse vertelkunst, biedt ver­rassende inzichten die heel actueel zijn i.v.m. burn-​out en depres­siviteit. Ik zou zeggen: Mis het niet! Op 24 feb­ru­ari kijk ik naar deze tekst met een andere bril in samen­hang met de God­ser­var­ing van Elia op de berg Horeb (I Konin­gen 1: 916). Een tekst die ook al aan­knoopt bij zo’n actueel thema, namelijk: “Hoe ervaren we iets van God en welk beeld hebben wij van de Eeuwige?” En nog iets: in de Bij­bel­tek­sten uit het boek Konin­gen, die afge­drukt wor­den op de liturgie en op de beamer getoond wor­den neem ik zoveel mogelijk een zo let­ter­lijk mogelijke ver­tal­ing op van de Hebreeuwse grondtekst. De Hebreeuwse God­snaam JHWH wordt daarin ook weergegeven met die let­ters JHWH, omdat dat nogal fun­da­menteel is voor het begri­jpen van de tekst. Die vier let­ters zon­der klink­ers (zodat geen mens de Naam van de Eeuwige kan uit­spreken) wor­den in de Hebreeuwse Bij­bel weergegeven met ‘Adonaj’, Hebreeuws voor ‘de Heer’, de aanspreek­ti­tel voor een kon­ing. Onze Ned­er­landse Bij­belver­tal­ing heeft dat overgenomen, waar eigen­lijk ‘JHWH’ staat lezen wij ook ‘de Heer’. De naam van Elia ver­wi­jst daar naar. ELJH: EL-​JH. ‘El’ betekent ‘God’, ‘JH’ zijn de eerste let­ters van de God­snaam JHWH. De naam van Elia betekent dus: ‘God is JHWH’ Mijn God is de Heer. Zijn naam is zijn lev­en­spro­gramma. Welkom!

Geen afbeeldingen



Gere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: