Taizé — Dagtekst
  • ZON. 16 decem­ber
    Johannes de Doper zei: Ik doop jul­lie met water, maar er komt iemand die meer ver­mag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn san­dalen los te maken. Hij zal jul­lie dopen met de heilige Geest en met vuur. (Lc 3:1522)

ONDER­ZOEK INTEN­SIE­VERE SAMEN­WERK­ING PAULUSKERK - Eén van de speer­pun­ten voor het nieuw te schri­jven belei­d­splan van de Kruiskerk is dat we samen met de Pauluskerk onder de gemeen­tele­den gaan onder­zoeken of een inten­sie­vere samen­werk­ing wenselijk en haal­baar is. We werken al op veel gebieden naar volle tevre­den­heid met de Pauluskerk samen en regel­matig kwam de vraag in beide kerken of dit niet meer kan.

Dit gaan we dus onder­zoeken waar­bij de uitkom­sten van het onder­zoek sturend zijn voor de keuzes die we gaan maken ten aanzien van de samen­werk­ing. Het is daarom belan­grijk dat het onder­zoek valide en betrouw­baar wordt uit­gevo­erd en daar­voor hebben we een aan­tal ver­standige mensen uit beide kerken gevon­den. Uit de Kruiskerk zit­ten Wilma Riet­berg en Sjo­erd Bouma in de onder­zoeks­groep en uit de Pauluskerk zijn dat Deb­o­rah Hoogeveen en Pieter Hardam. Op 12 maart is deze groep voor het eerst bij elkaar gekomen en hebben ze van de beide voorzit­ters van de kerken­raad hun opdracht gekre­gen. De eerste taak van de groep is nu om de opzet van het onder­zoek aan de beide kerken­raden te pre­sen­teren. Bin­nenkort hoort u meer van deze groep.

Poster_Gezamenlijke_Kerstviering_maandag_24_december_2200_uur_Kruiskerk.jpgGere­formeerde Kruiskerk Wezep
Kerk­weg 6
8091 GA Wezep
038376 16 28
Info@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Postadres:
Hort­en­si­as­traat 13
8091 VB Wezep

Predikant:
Ds. J.J.N. Wilmink
Elias Beeck­manstraat 2
8091 WE Wezep
038844 45 20
Predikant@​Kruiskerk-​Wezep.​nl

Show­cases

Header Color

:

Con­tent Color

: